A

BT - - SPAR DIG RIG -

ffalds­sor­te­ring, genbrug og fo­kus på dit for­brug. Det lug­ter lidt af dår­lig samvit­tig­hed, men kan væ­re din nye gen­vej til lyk­ken. Tæn­ker du på mil­jø­et, er du sand­syn­lig­vis et lyk­ke­li­ge­re men­ne­ske, i for­hold til dem, der ik­ke skæn­ker mil­jø­et li­ge så man­ge tan­ker. Det vi­ser rap­por­ten ’ Sustai­nab­le Hap­pi­ness’ fra In­sti­tut for Lyk­ke­forsk­ning fra 2015.

14 eu­ro­pæ­i­ske lan­de delt­og i un­der­sø­gel­sen, der af­slø­re­de, at de men­ne­sker der gen­bru­ger i gen­nem­snit er gla­de­re end dem, der ik­ke gør.

No­get at stå op til

» Vi vil ger­ne gø­re no­get for an­dre, og når vi er be­vid­ste om den bæ­re­dyg­ti­ge livs­stil, så sy­nes vi, at vi gør no­get godt, « si­ger Bent Gre­ve, der for­tæl­ler, at dan­sker­ne ger­ne vil ha­ve no­get at stå op til om mor­ge­nen.

» Det kan bå­de væ­re at gå på ar­bej­de el­ler at bi­dra­ge til et bed­re mil­jø. Mil­jø­be­vidst­hed er uden tvivl et ele­ment, der spil­ler en rol­le for, at vi er et lyk­ke­ligt fol­ke­færd. «

Men det er ik­ke ale­ne dan­sker­nes mil­jø­be­vidst­hed, der spil­ler en rol­le for, hvor lyk­ke­li­ge vi er.

» Der er en ræk­ke for­kla­rin­ger på, hvor­for Dan­mark er i top­pen blandt ver­dens lyk­ke­lig­ste. Den ene er, at vi er et velstil­let land med bå­de øko­no­misk og so­ci­al tryg­hed. At vi har en stor til­lid til hin­an­den, har og­så stor be­tyd­ning for at tin­ge­ne fun­ge­rer bå­de i fa­mi­lie- og er­hvervs­li­vet, « for­kla­rer lyk­ke­for­sker Bent Gre­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.