D

BT - - STYRK DIT LIV - Sus­an­ne Say­ers i sam­ar­bej­de med Chris MacDonald

u har hørt det til hud­løs­hed: Din krop og hjer­ne har brug for, at du sover. Og at du sover godt nok.

Men fak­tisk er søvn­man­gel ik­ke kun et pro­blem for dig. Det er mindst et li­ge så stort pro­blem for dit for­hold til kol­le­ger, fa­mi­lie og ven­ner. Mang­ler du gen­nem læn­ge­re tid søvn, bli­ver du aso­ci­al. Det vil si­ge, at du fun­ge­rer dår­li­ge­re so­ci­alt og let­te­re ry­ger i kon­flikt, op­le­ver skuf­fel­ser og fø­lel­sen af ne­der­lag.

» Og så har du sat gang i en ond cir­kel. For er der no­get, der kan be­rø­ve os nat­te­søv­nen, er det, at vi har skænd­tes, ik­ke har følt os værds­at el­ler er ble­vet mis­for­stå­et i lø­bet af da­gen, « si­ger sund­hed­s­eks­pert Chris MacDonald.

Men­ne­sket har et stort søvn­be­hov. Vi ved, at søv­nen spil­ler en ho­ved­rol­le for vo­res vel­be­fin­den­de på en lang ræk­ke om­rå­der. Vi ved og­så, at for lidt søvn for­rin­ger vo­res ev­ne til at læ­re nyt. Det er må­lt igen og igen, at vo­res ev­ner til at sva­re kor­rekt, re­a­ge­re kom­pe­tent, udtæn­ke stra­te­gi­er o. s. v. bli­ver mar­kant dår­li­ge­re, når vi ik­ke sover nok.

Plads til søvn

» Du ken­der helt sik­kert og­så til, hvor grum­py man kan bli­ve, hvis man en nat har so­vet for lidt. Lun­ten bli­ver kor­te­re, du re­a­ge­rer skar­pe­re end nor­malt på ting, du op­fat­ter som ne­ga­ti­ve. Står det på gen­nem læn­ge­re tid, mi­ster du ev­nen til at af­læ­se an­dre men­ne­sker kor­rekt. Du ri­si­ke­rer at op­fat­te dem som langt me­re ne­ga­ti­ve, end de i vir­ke­lig­he­den er. Sam­ti­dig sen­der du selv – som re­gel helt ube­vidst – ne­ga­ti­ve sig­na­ler. I vo­res pres­se­de hver­dag kan det bli­ve al­vor­ligt. Søvn-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.