BT - - STYRK DIT LIV -

Men­ne­sket har en ve­l­ud­vik­let ev­ne til at re­a­ge­re på an­dre. Det er for­ud­sæt­nin­gen for vo­res ud­vik­ling og over­le­vel­se som art. Vi hø­rer, ser, sma­ger og lug­ter slet ik­ke på ni­veau med dy­re­ne. Til gen­gæld er vi me­stre i at re­a­ge­re på so­ci­a­le sig­na­ler, selv mi­krosko­pi­ske ud­tryk og va­ri­a­tio­ner i et to­ne­fald op­fan­ger vi – helt ube­vidst. Men ev­nen for­rin­ges, når vi sover for lidt. Forsk­ning vi­ser, at vi hyp­pi­ge­re fejl­læ­ser an­dre, og at vi sær­ligt bli­ver dår­li­ge­re til at op­fan­ge po­si­ti­ve sig­na­ler, hvis vi er træt­te. Selv ud­sen­der vi og­så ne­ga­ti­ve sig­na­ler, hvis vi er træt­te. Forsk­ning vi­ser, at vo­res mi­mik bli­ver sti­ve­re, når vi får for lidt søvn.

Du bli­ver stres­set

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.