BT - - STYRK DIT LIV -

Du bli­ver gna­ven For lidt søvn gør dig ir­ri­ta­bel. Vi ved ik­ke præ­cis, hvor­for men­ne­sker har brug for så me­get søvn, men vi ved, at søv­nen må væ­re livs­nød­ven­dig. For vi er me­get sår­ba­re, når vi sover. Gen­nem hi­sto­ri­en vil­le vi ha­ve til­pas­set os til et min­dre søvn­be­hov, hvis fa­ren ved søv­nen hav­de over­s­te­get ge­vin­sten. At det ik­ke er sket be­vi­ser, at søv­nen er vig­tig. Søvn og sult er sig­nal om et livs­nød­ven­digt be­hov, du skal re­a­ge­re på. Over­hø­rer du det, be­la­ster det dit hu­mør og di­ne om­gi­vel­ser. Selv en en­kelt nats dår­lig søvn på­vir­ker dig ne­ga­tivt.

Du bli­ver aso­ci­al

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.