BT - - STYRK DIT LIV -

Hjer­nen geno­p­la­des Un­der­sø­gel­ser be­kræf­ter, at vi mi­ster en væ­sent­lig del af vo­res ev­ne til at lø­se pro­ble­mer, tæn­ke stra­te­gisk og hu­ske, når vi får for lidt søvn. Vi ved ik­ke helt hvor­dan, men søvn er tæt knyt­tet til vo­res ånd­sev­ner. Spæd­børn har et enormt søvn­be­hov, de­res hjer­ner er ik­ke fær­di­g­ud­vik­le­de, når de fø­des. Det ser ud til, at søv­nen spil­ler en ho­ved­rol­le for at gø­re ud­vik­lings­ar­bej­det fær­digt. Det sam­me gæl­der for voks­nes hjer­ne­ka­pa­ci­tet.

Ind­hent un­der­skud­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.