I dø­de­ns for­gård

Lars Kep­ler er til­ba­ge med en an­der­le­des og fa­sci­ne­ren­de roman om li­vet eft er dø­den

BT - - BOG- FIX - Me­re­te Re­in­holdt

mod al­le for at få et pas til­ba­ge til li­vet.

Bag­eft er tror in­gen på hen­des for­tæl­lin­ger, og hun læg­ger låg på, indtil den dag fl ere år se­ne­re, hvor hun op­le­ver en mand få et hjer­te­an­fald. Hun re­a­ge­rer in­stink­tivt og for­tæl­ler ham, hvor­dan han skal ge­bær­de sig på den an­den si­de, men hen­des go­de råd ta­ges langt­fra for go­de va­rer, og hun en­der på en luk­ket psy­ki­a­trisk af­de­ling.

Da hun se­ne­re ud­skri­ves og en frost­g­lat dag er på vej i bil med sin mor og søn, kø­rer de galt, og søn­nen Dan­te kvæ­stes så hårdt, at læ­ger­ne må stand­se hans hjer­te for at kun­ne ope­re­re ham. Jas­min ved, at han ik­ke vil kun­ne kla­re sig i den ma­re­ridts­ag­ti­ge ver­den, som han eft er hen­des over­be­vis­ning vil kom­me til, og hun be­slut­ter sig for at føl­ge eft er ham. Mod­vil­ligt får hun hjælp af sin sø­ster, der er læ­ge, og en sæl­som psy­ko­log, der må­ske ( må­ske ik­ke) tror på hen­de.

Fak­tisk når hun at dø fem gan­ge i alt. Tur- re­tur- rej­se­ri­et samt de til ti­der me­get om­stæn­de­li­ge be­skri­vel­ser af dø­den tyn­ger nog­le af sce­ner­ne me­re, end hi­sto­ri­en kan bæ­re. Kep­ler kan godt li­de at gå i de­tal­jer, og de in­di­mel­lem næ­sten fi lmi­ske skil­drin­ger af fl ug­ten gen­nem døds­ri­get hav­de nok fun­ge­ret bed­re som sceno­gra­fi ske no­ter i et fi lm­ma­nuskript.

Men det æn­drer ik­ke ved, at ’ Play­gro­und’ er en fa­sci­ne­ren­de og døds­angst­frem­kal­den­de thril­ler om dét, der ven­ter på den an­den si­de . Ti­tel: Play­gro­und. For­fat­ter: Lars Kep­ler. Si­der: 424. Pris: 300 kr. For­lag: Po­li­ti­kens For­lag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.