H

BT - - BOG- FIX -

vis man er ban­ge for at dø, skal man ik­ke læ­se Lars Kep­lers ’ Play­gro­und’. For al­ting bli­ver kun vær­re på den an­den si­de. Tror man på det grund­læg­gen­de go­de i men­ne­sket og et liv i lys og evig ro eft er dø­den, skal man hel­ler ik­ke ka­ste sig over den nye og me­get aty­pi­ske thril­ler fra par­ret Ale­xan­dra Co­el­ho Ahn­do­ril og Ale­xan­der Ahn­do­ril, der gem­mer sig bag pseu­do­ny­met Lars Kep­ler.

Når vi dør, er ver­den om end end­nu me­re af la­ve. Svig, vold og uret­fær­dig­hed gen­nem­sy­rer det dy­stre og farlige sam­fund, som den sven­ske for­fat­ter­duo frem­ma­ner i den­ne del­vist apo­ka­lyp­ti­ske for­tæl­ling om en ung kvin­de og hen­des ( gen­tag­ne) nær­døds­op­le­vel­ser.

Jas­min Pa­scal- An­der­son le­der en grup­pe FN- sol­da­ter un­der kri­gen i Ko­so­vo. Da de fal­der i bag­hold, dør to af hen­des mænd, og hun sår­es selv al­vor­ligt af skud. Hen­des hjer­te går i stå, og in­den læ­ger­ne får genop­li­vet hen­de, har hun væ­ret på en barsk rej­se til no­get, der lig­ner en mørklagt ki­ne­sisk hav­ne­by, hvor al­le kæm­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.