Far­vel til Bit­ten

BT - - NYHEDER -

BE­GRA­VEL­SE Med i føl­get, da ki­sten blev bå­ret ud, var kron­prins Fre­de­rik og prins Jo­a­chim, der tid­li­ge­re på da­gen var fl øjet ind med pri­vat­fl y for at vi­se Bit­ten Clau­sen den sid­ste ære.

Den af­dø­de kvin­de, der blev 103 år, var nær ve­nin­de med prin­ser­nes mor­mor, af­dø­de dron­ning In­grid.

Ved grav­ste­det, der lig­ger me­get tæt på den ver­den­s­oms­pæn­den­de dan­ske virk­som­heds ho­ved­sæ­de i Nord­borg på Als, sang føl­get på mel­lem 150- 200 men­ne­sker In­ge- manns udø­de­li­ge sal­me ’ Dej­lig er jor­den’, som den sid­ste af­sked med er­hvervskvin­den Bit­ten Clau­sen, der dø­de d. 7. marts og nu lig­ger ved si­den af sin mand Mads Clau­sen, der blev stedt til hvi­le i 1966, eft er at han selv nø­je hav­de ud­valgt grav­ste­det, der lig­ger på en skrå­ning. Den har en smuk ud­sigt over den virk­som­hed, han grund­lag­de i 1933.

Bit­ten Clau­sen var yderst afh oldt i lo­ka­l­om­rå­det og hav­de et tæt for­hold til en stor del af be­folk­nin­gen i Havn­b­jerg og Nord­borg, hvoraf man­ge var an­sat­te el­ler har væ­ret an­sat i Dan­foss. Tak­nem­me­lig for til­væ­rel­sen Man­ge hund­re­de lo­ka­le var da og­så mødt op langs rust­vog­nens ru­te , og fl ere ka­ste­de blom­ster på vej­en i Havn­b­jerg, da rust­vog­nen lang­somt kør­te for­bi med den blom­ster­smyk­ke­de ki­ste.

Ud­over søn­nen Jør­gen Mads Clau­sen, der holdt en kort min­de- ta­le i kir­ken, var det sog­ne­præst An­net­te Sloth, der sag­de de sid­ste ord til Bit­ten Clau­sen i den lil­le kir­ke, hvor er­hvervskvin­den selv nød at kom­me, da hun le­ve­de.

» Hun var så ud­talt tak­nem­me­lig for sin til­væ­rel­se, at det er ga­ven, som må væ­re le­de­t­rå­den i dag. ’ Jeg har haft et fan­ta­stisk liv, even­tyr­ligt. jeg har få­et så me­get’, sag­de hun selv, og når man sva­re­de at hun da og­så gav me­get, vil­le hun ik­ke hø­re på det, « sag­de An­net­te Sloth.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.