Død­strus­ler og chi­ka­ne mod krist­ne

BT - - NYHEDER -

IS­LAM nat­ten og dræ­be mig. Jeg var me­get ban­ge. Jeg snak­ke­de med che­fen i asyl­cen­te­ret, men jeg fik ba­re at vi­de, at jeg skul­le ta­ge det stil­le og ro­ligt. Jeg for­står ik­ke hvor­for jeg, som er kri­sten flygt­ning, ik­ke kan le­ve trygt i Dan­mark, som er et kri­stent land, « si­ger Hus­se­in, der kon­ver­te­re­de til kri­sten­dom i 2009, mens han op­holdt sig i Græken­land – et år før han kom til Dan­mark. Født mus­lim » Jeg er jo født mus­lim og prak­ti­se­re­de is­lam i Af­g­ha­ni­stan. Men i Græken­land så jeg Jesus i et drøm­me­syn. Han sag­de, han vil­le frel­se mig. I Græken­land blev jeg og­så chi­ka­ne­ret af mus­li­mer. På et tids­punkt blev jeg over­fal­det af 11 kur­de­re og af­g­ha­ne­re, der slog mig be­vidst­løs. Jeg våg­ne­de op på ho­spi­ta­let, « for­tæl­ler Hus­se­in.

» De fle­ste flygt­nin­ge, der kom­mer her­til, er mus­li­mer, og de er ag­gres­si­ve. Jeg kan se det på den må­de, de tru­er os, jeg kan se ha­det i de­res øj­ne, « si­ger en 29- årig flygt­ning fra Iran, der kon­ver­te­re­de i 2011 og ger­ne vil kal­des ’ Benja­min’.

Han har bo­et syv år på for­skel­li­ge asyl­cen­tre i Dan­mark og bor nu i Sand­holm.

» Jeg mød­te en fyr, der hed Ali på asyl­cen­tret i Hanst­holm i 2010. Han spurg­te, om jeg vil­le med i kir­ke, og jeg blev in­ter­es­se­ret, da jeg lær­te me­re om kri­sten­dom. Jesus er der for syn­der­ne, og det kun­ne jeg for­hol­de mig til, « si­ger Benja­min og pil­ler ved kor­set, han har i en kæ­de om hal­sen.

» At bli­ve kri­sten æn­dre­de alt i mit liv. Jeg blev me­get me­re ro­lig og bed­re til at kom­mu­ni­ke­re med folk. Jeg har ik­ke set ly­set, men jeg har for­stå­et, at mirak­ler sker overalt. Jesus si­ger: ’ Jeg er sand­he­den, jeg er ly­set, så følg mig’. Jeg prø­ver ba­re at føl­ge ham. Jeg vil­le øn­ske, jeg kun­ne le­ve som an­dre men­ne­sker, ha­ve et nor­malt liv, gå i sko­le, ar­bej­de, « si­ger Benja­min og fort­sæt­ter:

» I cen­te­ret i Hanst­holm mød­te jeg of­te ag­gres­si­ve mus­li­mer på vej til ca­fe­te­ri­et. De tru­e­de mig med kniv og sag­de, jeg ik­ke måt­te gå der, hvis jeg ik­ke var mus­lim. Jeg kun­ne mær­ke, de ger­ne vil­le slås. Men jeg sag­de: ’ Gud vel­sig­ne dig’, og gik væk der­fra. jeg øn­sker ik­ke pro­ble­mer med dem. jeg prø­ve­de at an­mel­de det til kon­to­ret på cen­te­ret. De til­bød at flyt­te mig til et an­det cen­ter, men der er jo og­så mas­ser af mus­li­mer. Jeg bad dem gø­re no­get for at æn­dre på si­tu­a­tio­nen og gi­ve mig håb. Jeg lå­ste mig in­de på mit væ­rel­se om da­gen for at få hjer­tet til at fal­de til ro. Nu har jeg væ­ret i Sand­holm et års tid. Som kri­sten prø­ver jeg at el­ske al­le. Men jeg må in­drøm­me, at jeg er ban­ge for at sid­de i ca­fe­te­ri­et, « si­ger Benja­min. Che­fer­ne er rå­d­vil­de Jens Ken­net, der er kri­sten Rø­de Kors- fri­vil­lig har prø­vet at hjæl­pe kon­ver­tit­ter­ne.

» Che­fer­ne på Rø­de Kors- cen­tre­ne for­står slet ik­ke, hvad der sker, og de ved ik­ke, hvor­dan de skal hånd­te­re det. De tror, de kan lø­se pro­ble­mer­ne ved at flyt­te krist­ne til an­dre cen­tre, men pro­ble­mer­ne fort­sæt­ter på de nye cen­tre. Re­li­gions­fri­hed er og­så fri­hed til at skif­te re­li­gion, men en mus­lim­sk flygt­ning lø­ber en stor ri­si­ko ved at kon­ver­te­re til kri­sten­dom, « si­ger han. Of­re­ne flyt­tes rundt An­ne la Cour Vå­gen, der er chef for asylaf­de­lin­gen i Rø­de Kors, me­ner, at cen­tre­ne gør, hvad de kan, for at lø­se pro­ble­mer­ne:

» Vi har en klar po­li­tik på vo­res cen­tre: Vi ac­cep­te­rer selv­føl­ge­lig ik­ke den form for chi­ka­ne, hel­ler ik­ke når det går ud over seksu­el­le mi­no­ri­te­ter. Og hvis vi bli­ver be­kendt med det, hand­ler vi på det. Jeg sy­nes og­så, det ly­der som om, vo­res per­so­na­le har for­søgt at hand­le med de mu­lig­he­der, vi har. Vi hjæl­per dem og­så med at po­li­ti­an­mel­de, hvis det er grov chi­ka­ne, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.