’ Po­li­ti­et har be­rø­rings­angst’

BT - - NYHEDER -

IN­GEN JU­STITS Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes for­mand Stig Grenov op­for­drer til, at po­li­ti­et og ju­stits­mi­ni­ste­ren ta­ger pro­ble­met med for­fulg­te kon­ver­tit­ter al­vor­ligt. » Et af pro­ble­mer­ne er, at po­li­ti­et ik­ke ta­ger trus­ler­ne al­vor­ligt. Der skal væ­re li­ge ret for loven. Lov­giv­nin­gen er der, men den bli­ver ik­ke fulgt til dørs i de kon­kre­te sa­ger. Jeg har en for­nem­mel­se af, at nog­le po­li­tik­red­se har en be­rø­rings­angst over for pro­ble­met, « si­ger Stig Grenov.

» Og Rø­de Kors er slet ik­ke op­pe i gear til at for­stå pro­ble­ma­tik­ken el­ler ta­ck­le det or­dent­ligt. For når de ta­ger fat i dem, der chi­ka­ne­rer, si­ger Rø­de Kors ba­re: ’ Fy, det må I ik­ke’, og så bli­ver det ba­re tre gan­ge vær­re. In­ter­net­tet er og­så op­fun­det, så det nyt­ter ik­ke at flyt­te kon­ver­tit­ter rundt i Da­mark, for pro­ble­met flyt­ter med.

I øv­rigt sy­nes jeg og­så, det er mær­ke­ligt, at det er den for­fulg­te, der skal flyt­tes rundt på, « si­ger Grenov og fort­sæt­ter:

» Når flygt­nin­ge kom­mer til Dan­mark, bør man op­ly­se dem om, hvad det vil si­ge at kom­me her­til. De skal ha­ve at vi­de, at der er re­li­gions­fri­hed her i lan­det, og at hvis man for­føl­ger an­dre og bli­ver dømt for det, ry­ger man ud af lan­det.

Det her skal op på fol­ke­tings­ni­veau. Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind bør ta­ge fat i po­li­ti­et og stram­me op på prak­sis.

De krist­ne kon­ver­tit­ter si­ger far­vel til ven­ner og fa­mi­lie og per­son­lig sik­ker­hed. De ri­si­ke­rer alt, « si­ger Stig Grenov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.