’ Per­so­na­let si­ger, jeg skal skju­le, at jeg er kri­sten’

BT - - NYHEDER -

Asylan­sø­ger 1: I spi­sesa­len, når jeg vil sæt­te mig ved et bord, si­ger de: ’ Nej, du er kri­sten. Gå med dig. Hvor­for er du ble­vet kri­sten? Du skal dø!’. Jeg er man­ge gan­ge ble­vet slå­et i cen­te­ret og uden­for. det vær­ste er, at le­del­sen på cen­te­ret ik­ke kan hjæl­pe mig Asylan­sø­ger 2: De mus­lim­ske flygt­nin­ge le­ver som om, de bor i et mus­lim­sk land. En dag stod vi og til­be­red­te svi­ne­kød i køk­ke­net, da en af dem sag­de: ’ I må ik­ke la­ve mad her’. De kal­der os ure­ne og van­tro. Når vi kom­mer til kon­to­ret og ta­ler om det, ta­ger de os ik­ke al­vor­ligt Asylan­sø­ger 3: De ban­ker på min dør om nat­ten, jeg kan ik­ke sove og har al­tid ma­re­ridt. Når jeg er ude, er jeg ban­ge for, at no­gen skal over­fal­de mig bag­fra og slå mig ihjel. In­gen her hjæl­per mig. Jeg har ik­ke kon­takt med le­del­sen og me­d­ar­bej­der­ne. det er jeg alt for ban­ge til Asylan­sø­ger 4: Jeg har pro­ble­mer på sprog­sko­len. De an­dre stu­de­ren­de si­ger ’ fuck kir­ken’ og ’ fuck de krist­ne’. De hø­rer ik­ke til her. Jeg har prø­vet at ta­le med min læ­rer om det. Han si­ger ba­re: ’ Sæt dig ned og slap af’. Man­ge kon­ver­tit­ter ly­ver, for­di de er ban­ge for føl­ger­ne Asylan­sø­ger 5: Jeg er ble­vet kri­sten, mens jeg har bo­et her i asyl­cen­te­ret. Det er me­get far­ligt for mig at bo her. Jeg har få­et død­strus­ler fle­re gan­ge. Per­so­na­let si­ger, jeg skal skju­le, at jeg er kri­sten og la­de væ­re med at kom­me i kir­ken. Jeg vil­le øn­ske, krist­ne flygt­nin­ge kun­ne bo i en lejr sam­men, så vi kun­ne væ­re i fred

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.