For få gi­der Fyrklit

BT - - NYHEDER -

Fyrklit

KYSTBYGGERI

Aal­borg

» Si­den slut­nin­gen af 90er­ne har drift en af fe­ri­e­cen­tret gi­vet un­der­skud. Vi har mær­ket en fal­den­de be­læg­nings­pro­cent i man­ge år, og når det kni­ber med øko­no­mi­en, kni­ber det og­så med at få for­ny­et sig, og så bli­ver det svæ­re­re at til­træk­ke nye kun­der i bu­tik­ken, « si­ger han.

Fyrklits pro­ble­mer ska­ber for­ny­et de­bat om, hvor­vidt re­ge­rin­gen gam­b­ler med de uspo­le­re­de dan­ske ky­ster i et for­søg på at ska­be vækst i vand­kants­dan­mark.

I eft er­å­ret ud­valg­te re­ge­rin­gen 10 am­bi­tiø­se for­søgs­pro­jek­ter som fi k dis­pen­sa­tion fra den så­kald­te strand­be­skyt­tel­ses­linje. Det be­ty­der, at der på de nor­malt frie og ube­rør­te ky­ster, som Dan­mark er kendt for, nu er gi­vet grønt lys til at byg­ge alt fra wel­l­ness til luksus­ho­tel­ler og ba­de­lan­de. Pla­nen er, at der skal sik­res op mod 1,7 mio. ek­stra over­nat­ten­de turi­ster til de dan­ske ky­ster.

Men som BT har af­dæk­ket, kri­ti­se­rer før­en­de for­ske­re i turis­me re­ge­rin­gen for at ig­no­re­re turis­me­forsk­nin­gens kon­klu­sio­ner, der pe- ger på, at turi­ster eft er­spør­ger ube­rørt kyst­na­tur og ik­ke ba­de­lan­de. Sam­ti­dig be­skyl­des be­reg­nin­ger­ne bag fl ere kyst­pro­jek­ter for at væ­re alt for op­ti­mi­sti­ske. Der er ik­ke et mar­ked for det An­ne- Met­te Hja­la­ger, pro­fes­sor og cen­ter­le­der ved Cen­ter for Land­di­strikt­s­forsk­ning på Syd­dansk Uni­ver­si­tet, si­ger, at Fyrklit be­kræft er hen­des ban­ge anel­ser.

» Der er ik­ke et mar­ked for det. Min frygt er, at vi en­der med en ræk­ke tom­me ejer­lej­lig­he­der, fe­ri­e­hu­se og ba­de­lan­de, der do­mi­ne­rer i land­ska­bet. «

Blandt de fo­re­lø­bi­ge 10 for­søgs­pro­jek­ter sat­ser fle­re på spek­taku­læ­re ba­de­lan­de som lok­ke­mid­del fot turi­ster­ne. Søn­der­vig Fe­ri­e­park sat­ser på Nor­d­eu­ro­pas stør­ste ba­de­land, Aqua­park Møn har pla­ner om et gi­gan­tisk vand­land i 10 eta­ger i den gam­le suk­ker­fa­brik i Ste­ge, og i Nor­dals Fe­ri­e­resort er der og­så lagt an til et stort vand­land. De tre sto­re pro­jek­ter for­ven­ter til­sam­men 1,6 mio. over­nat­nin­ger. Men i turi­stor­ga­ni­sa­tio­nen Vi­sitDen­marks egen ana­ly­se ’ Kyst og na­tur­turis­me i Dan­mark’, sva­rer de ads­purg­te turi­ster, at det net­op er stran­de­ne, kyster­ne og ha­vet, der er den stør­ste mo­ti­va­tion for at fe­ri­e­re i Dan­mark. Der­for kri­ti­se­rer eksperterne re­ge­rin­gens for­ar­bej­de.

Selv­om Ingemann Brixhuus er glad for sin fe­ri­e­lej­lig­hed i Fyrklit Ho­tel og Fe­ri­e­cen­ter, tror han, at de an­dre ba­de­land­spro­jek­ter får svært ved at fi nde in­ve­sto­rer.

» Jeg tror per­son­ligt ik­ke, vi vil op­le­ve, at vo­res ky­ster bli­ver pla­stret til med kyst­næ­re ho­tel­ler og ba­de­lan­de, som nog­le kri­ti­ke­re har på­pe­get, for jeg har helt en­kelt svært ved at se, hvil­ke in­ve­sto­rer der skal ka­ste pen­ge eft er det, når den ty­pe fe­rie­kom­plek­ser al­le­re­de har det svært man­ge ste­der i lan­det, « si­ger Ingemann Brixhuus.

Fe­rie­kom­plek­set i Hir­ts­hals er teg­net af ar­ki­tek­ter­ne Fri­is & Molt­ke og var op­rin­de­lig tænkt som en in­ve­ste­ring for ejer­for­e­nin­gen bag de 164 fe­ri­e­lej­lig­he­der, der sam­men med 12 ho­tel­væ­rel­ser ud­gør fe­ri­e­cen­tret.

Nu går man nye ve­je. Sid­ste år iværk­sat­te ejer­for­e­nin­gen en om­fat­ten­de renove­ring til 50 mio. kr. for at gø­re Fyrklit Ho­tel og Fe­ri­e­cen­ter at­trak­tivt igen.

An­ders Thor­sa­ger trå­d­te sid­ste år til som di­rek­tør hos Fyrklit Ho­tel og Fe­ri­e­cen­ter ved Hir­ts­hals. Han ken­der godt til cen­trets øko­no­misk træng­te for­tid.

» Jeg tror på en ly­se­re frem­tid eft er renove­rin­gen, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.