Over­så kræft - fik to mio

BT - - NYHEDER -

LÆGESVIGT som hun sta­dig er i ke­mo­be­hand­ling.

Ope­ra­tio­nen og tarm­kræft- di­ag­no­sen fik hun som 32- årig i juli 2012. Før da hav­de hun gå­et rundt og haft det dår­ligt i, hvad der min­de­de om en evig­hed. Hun hav­de ma­ve­kram­per og di­ar­ré ef­ter må­l­ti­der, var ek­stremt træt, og på et tids­punkt var der og­så blod i af­fø­rin­gen.

Desvær­re var der in­gen ad­var­sels­lam­per, der for al­vor ly­ste. Hver­ken hos hen­de selv el­ler hos hen­des egen læ­ge og de vagt­læ­ger, hun hyp­pigt kon­tak­te­de. Kræft blev ik­ke nævnt » Det er stress. Sæt tem­po­et ned og tag no­get HUSK ( et na­tur­læ­ge­mid­del, for at få en me­re sta­bil ma­ve « , lød be­ske­den på et tids­punkt.

Of­te kred­se­de sam­ta­ler­ne så­le­des om travlhe­den på hen­des job som sekretær i et stort ad­vo­kat­fir­ma og om mu­lig­he­den for, at ska­van­ker­ne må­ske kun­ne skyl­des allergi, som hen­des mor er pla­get af. På in­tet tids­punkt duk­ke­de or­det » kræft « op, og det har hun væ­ret bå­de sur og harm over.

» Læ­ger­ne har væ­ret flin­ke, men jeg kan ik­ke for­stå, at det ik­ke er ble­vet op­da­get tid­li­ge­re. Sy­ste­met er sim­pelt­hen for dår­ligt, når det kan la­de sig gø­re, at jeg går rundt så læn­ge, uden at no­gen tæn­ker: » kun­ne det væ­re kræft « , « si­ger Hel­le Mor­ten­sen.

Hun har få­et er­stat­ning for, at hun med de symp­to­mer, hun hav­de, bur­de ha­ve væ­ret hen­vist til spe­ci­a­li­ster og sær­li­ge kræft- un­der­sø­gel­ser i hvert fald halvan­det år, før hun end­te på ope­ra­tions­bor­det.

I be­lø­bet ind­går og­så er­stat­ning for tab af er­hverv­sev­ne, da hun har mi­stet sit job og sand­syn­lig­vis al­drig kom­mer til­ba­ge på det al­min­de­li­ge ar­bejds­mar­ked igen. In­drøm­mer kiks For pen­ge­ne har Hel­le Mor­ten­sen købt et ræk­ke­hus i Taa­strup og den bil, hun al­tid har drømt om at eje:

» Er­stat­nin­gen be­ty­der me­get. Er­stat­nin­gen be­ty­der me­get. Den er med til at be­kræf­te, at det ik­ke var mig, der var skør, når jeg he­le ti­den rend­te til læ­ge Den er med til at be­kræf­te, at det ik­ke var mig, der var skør, når jeg he­le ti­den rend­te til læ­ge. Det har og­så be­tyd­ning, at sy­ste­met på den må­de in­drøm­mer, at no­get er kik­set. Men jeg vil­le da hel­le­re ha­ve, at jeg ik­ke hav­de kræft i et så frem­skre­det sta­die, som jeg har – el­ler at jeg slet ik­ke hav­de kræft. «

Hel­le Mor­ten­sens nu tid­li­ge­re læ­ge er rig­tigt ked af, at Hel­le Mor­ten­sen er al­vor­ligt syg. Læ­gen er glad for, at hun har få­et er­stat­ning, men øn­sker der­u­d­over ik­ke, af hen­syn til sin tavs­heds­pligt, at kom­men­te­re for­lø­bet og den kon­kre­te sag.

Vægt­for­an­drin­ger sker he­le ti­den. Der­for skal du kun væ­re mistænk­som, hvis du plud­se­lig be­gyn­der at ta­be dig, selv­om du hver­ken mo­tio­ne­rer el­ler spi­ser min­dre. Hvis du er i gang med en slan­ke­kur, er det ik­ke nød­ven­dig­vis kun po­si­tivt, hvis du har tabt dig me­re end for­ven­tet. For hvis vægt­ta­bet er helt ufor­klar­ligt, bør du gå til din læ­ge. Du kan godt få mo­der­mær­ke­kræft uden at ha­ve et mo­der­mær­ke i for­vej­en. Men det mest nor­ma­le tegn på mo­der­mær­ke­kræft er, når et nyt el­ler ek­si­ste­ren­de mo­der­mær­ke for­an­drer sig ved en­ten at bli­ve stør­re el­ler skif­te far­ve. An­dre tegn kan væ­re, hvis et mo­der­mær­ke be­gyn­der at dan­ne skor­pe, blø­de el­ler klø. Det er og­så vig­tigt, du er op­mærk­som på rø­de el­ler hvi­de om­rå­der på tun­gen, tand­kø­det el­ler mand­ler­ne, da det kan væ­re for­sta­di­er til mund­hu­le­kræft. Hvis du har sår på krop­pen, der har væ­ret der læn­ge­re end en må­ned, bør du og­så sø­ge læ­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.