Mer­kel står til at ta­be an­sigt

BT - - NYHEDER -

Den ty­ske for­bund­skans­ler An­gela Mer­kel og hen­des kon­ser­va­ti­ve par­ti, CDU, ri­si­ke­rer at skul­le vin­ke far­vel til man­ge stem­mer, når bor­ger­ne i tre ty­ske del­sta­ter idag går til valg. Man­ge CDU- væl­ge­re ven­tes så­le­des i ste­det at sæt­te kryds ved Al­ter­na­ti­ve für Deut­schland ( AfD), vur­de­rer Karl Chri­sti­an Lam­mers, lek­tor i tysk po­li­tik ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

» CDU og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne står til at bli­ve de sto­re ta­be­re ved søn­da­gens valg. Væl­ger­ne stem­mer på AfD frem for CDU, blandt an­det for­di der er en ud­bredt kri­tik af Mer­kels flygt­nin­gepo­li­tik, « si­ger Karl Chri­sti­an Lam­mers til Ritzau.

På be­kost­ning af man­ge an- dre em­ner har flygt­nin­ge­de­bat­ten væ­ret i høj­sæ­det un­der valg­kam­pen i del­sta­ter­ne Sa­ch­sen- An­halt, Ba­den- Würt­tem­berg og Rheinland- Pfalz. Ang­ste for frem­ti­den Tys­kland har det se­ne­ste år ta­get imod op mod en mil­li­on flygt­nin­ge og mi­gran­ter, og det er me­get af­gø­ren­de for, at de ty­ske væl­ge­re sø­ger mod AfD, vur­de­rer Karl Chri­sti­an Lam­mers.

» AfD’s po­pu­la­ri­tet skyl­des bå­de de­res kri­tik af flygt­nin­gepo­li­tik­ken, men det er og­så et re­sul­tat af de­res mi­stil­lid til po­li­ti­ker­ne. Ty­sker­ne er usik­re og ang­ste for frem­ti­den, og de er be­kym­re­de for, at flygt­nin­ge­ne øger kon­kur­ren­cen om ar­bejds­plad­ser, so­ci­a­le ydel­ser og bo­li­ger. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.