Iko­ni­ske sto­le stjå­let fra gour­met- re­stau­rant

BT - - NYHEDER -

IND­BRUD vær­di. Ef­ter ind­brud­det er de hver især ble­vet vur­de­ret til 175.000 kro­ner, og Per Hal­lund­bæk er ik­ke i tvivl om, at ty­ve­ne har væ­ret pro­fes­sio­nel­le.

» Jeg er sik­ker på, at det er be­stil­lings­ar­bej­de. Man kun­ne næ­sten ik­ke se, at der hav­de væ­ret et ind­brud, og de har ik­ke rørt an­det end sto­le­ne, « si­ger han. Sten gen­nem ru­de Hal­lund­bæk for­tæl­ler og­så, at der en uges tid in­den ind­brud­det var ble­vet ka­stet en sten gen­nem vin­du­et. Den smadre­de kun den ene af dob­bel­tr­u­der­ne, hvor­for alar­men ik­ke blev ak­ti­ve­ret.

» Jeg var tro­e­de, at det ba­re var dren­ge­stre­ger, men nu kan jeg godt se, at det nok har væ­ret ty­ve­ne, der har for­søgt at te­ste, om der var alarm på, « si­ger Per Hal­lund­bæk.

Ons­dag del­te Per Hal­lund­bæk et bil­le­de på Fa­ce­book, hvor han ef­ter­ly­ste sto­le­ne, og i af­tes var bil­le­det ble­vet delt næ­sten 16.000 gan­ge. Fa­ce­book- op­rå­bet var blot et skud i tå­gen, og han hav­de ik­ke reg­net med me­re end 50 de­lin­ger, for­tæl­ler han.

Den sto­re in­ter­es­se på Fa­ce­book har end­nu ik­ke gi­vet no­gen kon­kre­te hen­ven­del­ser om, hvor sto­le­ne be­fin­der sig. Der er dog kom­met fle­re hen­ven­del­ser fra blandt an­det an­tik­for­ret­nin­ger og auk­tions­si­der.

» Det er fedt at op­le­ve, at der er så man­ge go­de men­ne­sker, der øn­sker at hjæl­pe. Det gør mig vir­ke­lig glad. Lauritz. com har hen­vendt sig til mig og sagt, at de vil hol­de øje, « si­ger den Per Hal­lund­bæk.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra As­sens Lo­kal­po­li­ti, der ar­bej­der med sa­gen. Per Hal­lund­bæk for­tæl­ler, at han ik­ke har få­et no­get at vi­de om spor i sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.