For­s­vun­den er­hvervs­mands skæb­ne er sta­dig ukendt

BT - - NYHEDER -

Ef­ter­søg­nin­gen af den 73- åri­ge aar­hu­si­an­ske er­hvervs­mand Ni­els Jo­a­chim Ni­cho­lai­sen end­te i går uden re­sul­tat.

Det op­ly­ser ind­sats­le­der Vi­vi­an Wint­her Erik­sen fra or­ga­ni­sa­tio­nen Mis­sing Pe­op­le.

55 per­so­ner delt­og i ef­ter­søg­nin­gen i hav­ne­om­rå­det i Aar­hus, men ved 17- ti­den blev den indstil­let.

Det be­ty­der dog ik­ke, at ef­ter­søg­nin­gen er indstil­let:

» Det her var den sid­ste søg­ning til lands, men vi fort­sæt­ter til vands. Så læn­ge fa­mi­li- en til den sav­ne­de øn­sker det, så fort­sæt­ter vi, « si­ger Vi­vi­an Wint­her Erik­sen.

Den 73- åri­ge mand har væ­ret sav­net si­den 5. fe­bru­ar, da han an­gi­ve­ligt var på vej til træ­ning i et fit­nes­scen­ter i det cen­tra­le Aar­hus. Si­den har Østjyl­lands Po­li­ti og Mis­sing Pe­op­le gen­nem­ført ad­skil­li­ge ef­ter­søg­nin­ger. Po­li­ti­et har tid­li­ge­re med­delt, at man har hen­lagt sa­gen, indtil der måt­te dukke nye spor op. Hvor­når næ­ste run­de af ef­ter­søg­nin­gen skal fin­de sted, er der end­nu ik­ke ta­get stil­ling til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.