Do­na­tio­ner­ne væl­ter ind til Zornigs smug­ler­bø­de

BT - - NYHEDER -

MEN­NE­SKES­MUG­LING Det strøm­mer ind med øko­no­misk støt­te til Lis­beth Zor­nig An­der­sen, som sam­men med sin mand er ble­vet idømt en bø­de for men­ne­skes­mug­ling, da fl ygt­nin­ge­kri­sen eska­le­re­de i fj or. Den tid­li­ge­re for­mand for Bør­ne­rå­det kan dog en­de med at bli­ve be­skat­tet af de ind­sam­le­de mid­ler. Det kun­ne Berlingske for­tæl­le i går. Hvis bø­den en­der med at bli­ve en re­a­li­tet, slip­per den kend­te for­fat­ter, stift er af Hu­set Zor­nig og tid­li­ge­re for­mand for Bør­ne­rå­det Lis­beth Zor­nig An­der­sen eft er alt at døm­me for selv at skul­le ha­ve pun­gen op af lom­men, eft er at hun fre­dag blev idømt en bø­de på 22.500 kr. for men­ne­skes­mug­ling.

Det væl­ter så­le­des ind med bi­drag til den ind­sam­ling, som ja­zzmu­si­ke­ren Benja­min Kop­pel har sat sig i spid­sen for, og som har til for­mål at skaff e pen­ge til at dæk­ke bø­den for Lis­beth Zor­nig An­der­sen og an­dre, som måt­te bli­ve dømt for il­le­galt at ha­ve trans­por­te­ret fl yt­nin­ge over lan­de­græn­ser. Først på eft er­mid­da­gen i går var der på hjem­mesi­den ca­re­ma­ker. dk ind­sam­let over 70.000 kro­ner, og fol­ke­tings­po­li­ti­ke­ren Pelle Drag­sted ( EL) har li­ge­le­des an­non­ce­ret, at han er pa­rat til at dæk­ke en del af bø­den.

» Det er fuld­stæn­dig uac­cep­ta­belt, at hu­ma­ni­stisk og usel­visk hjælp­som­hed nu skal kri­mi­na­li­se­res i da­gens Dan­mark, « skri­ver Benja­min Kop­pel på sin Fa­ce­book- pro­fi l

I eft er­å­ret hjalp Lis­beth Zor­nig An­der­sen og hen­des mand Mi­ka­el Rau­no Lind­holm, som og­så blev idømt en bø­de, en sy­risk bør­ne­fa­mi­lie med et lift på vej til Sve­ri­ge.

Par­ret er stærkt util­freds med dom­men og har an­ket den.

Vur­de­rin­gen er, at dom­men ud­gør et sig­nal, som ’ er fuld­stæn­digt i mod­strid med dan­ske vær­di­er’, og Lis­beth Zor­nig An­der­sen gi­ver ud­tryk for, at hun ik­ke et øje­blik har fortr­udt, hvad hun gjor­de.

» Jeg vil­le øn­ske, at jeg kun­ne ha­ve gjort me­re, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.