Vej mig

BT - - NYHEDER -

» Ja, det sy­nes jeg er be­fri­en­de. De skal vi­de, hvad vi står for. Det be­ty­der ik­ke, at man ik­ke kan ha­ve en god, hånd­fast og klar di­a­log og frem­me en fæl­les dags­or­den for mil­jø­et. Men vi har som re­ge­ring stør­re til­lid til kom­mu­ner­ne og kom­mu­nal­be­sty­rel­ser­ne. «

» Jeg er kæ­re­ste med Eliza­beth, som ar­bej­der i et in­ter­na­tio­nalt fi rma og bor i Lon­don. Jeg drøm­mer om at få en fa­mi­lie med børn. Hvor det bli­ver, kom­mer an på, hvor­dan mit ar­bejds­liv kom­mer til at se ud fremad­ret­tet. «

» At vi skal bru­ge na­tu­ren uden at øde­læg­ge den. Bå­de til pro­duk­tion og til at bor­ger­ne får ad­gang til den. Og sam­ti­dig skal vi op­ly­se dan­sker­ne om den må­de, vi pro­du­ce­rer på i Dan­mark og ska­ber ar­bejds­plad­ser og vækst. «

» Ja, jeg tror, at me­get af de­bat­ten har væ­ret for­doms­fuld. Der har væ­ret for stor af­stand mel­lem mar­ken og sten­bro­en. Jeg tror i høj grad, det er en for­del, at jeg kan for­stå beg­ge de­le. « Fur – alt­så mink. » De er i en rig­tig ær­ger­lig si­tu­a­tion i øje­blik­ket, for­di de har væ­ret ramt af syg­dom i be­sæt­nin­ger­ne. Dansk Fur sik­rer en stor eks­por­tind­tægt for Dan­mark plus, at vi er en stærk spil­ler på he­le fas­hion- de­len. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.