Er kz- over­le­ver...

BT - - NYHEDER -

det lyk­ke­des med nød og næp­pe for Is­ra­el Kristal selv at over­le­ve ræds­ler­ne. Og­så hans børn og for­æl­dre blev dræbt un­der An­den Ver­denskrig.

Da Aus­chwitz blev be­fri­et af al­li­e­re­de styr­ker, var han en mu­sel­mand, der ve­je­de ba­re 37 ki­lo. Ef­ter kri­gen og op­ret­tel­sen af sta­ten Is­ra­el flyt­te­de Kristal i 1950 til Hai­fa, med sin nye hu­stru og de­res lil­le søn. Her op­ret­te­de han en slik­bu­tik. I dag bor den 112- åri­ge sta­dig i den is­ra­el­ske hav­ne­by:

» Jeg ken­der ik­ke hem­me­lig­he­den ved et langt liv, og jeg tror på, at al­ting er be­stemt op­pe­fra, og at vi ik­ke skal vi­de hvor­for, « si­ger Kristal.

» Der har væ­ret klo­ge­re, stær­ke­re og flot­te­re mænd end mig, der ik­ke le­ver me­re. Alt hvad vi kan gø­re, er at ar­bej­de så hårdt som mu­ligt og genop­byg­ge det, der går tabt, « si­ger Is­ra­el Kristal til The Gu­ar­di­an.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.