Ver­dens æld­ste

BT - - NYHEDER -

LIVSVIL­JE på klo­den over­ta­ger Kristal fra den ny­ligt af­dø­de ja­pa­ner Yasuta­ro Koi­de, der dø­de tid­li­ge­re i den­ne må­ned som 112- årig. Har over­le­vet Aus­chwitz Det mest be­mær­kel­ses­vær­di­ge ved Is­ra­el Kristals hø­je al­der er, at han har over­le­vet na­zi­ster­nes gru­som­me kz- lejr Aus­chwitz un­der An­den Ver­denskrig.

Sam­men med sin da­væ­ren­de hu­stru blev han depor­te­ret fra den pol­ske ghet­to i Lodz til Aus­chwitz un­der ver­denskri­gen. Her blev han, li­ge­som hun­dredt­u­sin­der an­dre jø­der samt po­li­ti­ske fan­ger, ho­mo­seksu­el­le, si­gø­j­ne­re og rus­si­ske krigs­fan­ger, tvun­get til at ar­bej­de som sla­ve i na­zi­ster­nes krigsin­du­stri, hvis de ik­ke blev myr­det i ga­skam­re som et led i Hit­lers ’ End­lös­ung’. Un­der fan­gen­ska­bet dø­de den 112- åri­ges da­væ­ren­de hu­stru, men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.