In­gen for­står sy­ste­met – hel­ler ik­ke Skat

BT - - DEBAT - Be­skyt vo­res ky­ster FOR­BIL­LE­DET SI­MON E. AM­MITZBØLL

Har du væ­ret in­de på Skats hjem­mesi­de og se, om du får pen­ge til­ba­ge? Of­fi ci­elt er det først i mor­gen, at års­op­gø­rel­ser­ne lig­ger klar, men tra­di­tio­nen tro har Skat gi­vet ad­gang til årets ene­ste spæn­den­de brev fra det off ent­li­ge et par da­ge før. El­lers bli­ver pres­set på hjem­mesi­den nem­lig for stort.

Jeg er ud­dan­net i statskund­skab med et par øko­no­mi­fag i ba­ga­gen. Men helt ær­ligt: Jeg fat­ter in­gen­ting.

FOR DET SI­GER sig selv, at de fl este af os er ret in­ter­es­se­re­de i at få at vi­de, om vi i maj må­ned står med en check på 5.000, 10.000, 30.000 – el­ler der­i­mod en reg­ning på sam­me be­løb. Jeg er i hvert fald ret in­ter­es­se­ret i det og klik­ke­de mig der­for ind på skat. dk fl ere gan­ge i lø­bet af ugen for at tjek­ke, om dø­ren til års­op­gø­rel­ser­ne var luk­ket op. NU KAN MAN selv­føl­ge­lig ind­ven­de, at det slet ik­ke bur­de væ­re så spæn­den­de, det he­le. Bur­de jeg ik­ke ha­ve styr på mi­ne eg­ne skat­te­for­hold? Bur­de jeg ik­ke vi­de, om jeg har be­talt det rig­ti­ge be­løb i skat? JEG ER UD­DAN­NET i statskund­skab med et par øko­no­mi- fag i ba­ga­gen. Men helt ær­ligt: Jeg fat­ter in­gen­ting. Jeg sid­der og gl­or på al­le de der fradragsko­lon­ner, læ­ser de til­hø­ren­de for­kla­rin­ger og bli­ver kun end­nu me­re for­vir­ret. Til sidst gi­ver jeg op og væl­ger end­nu en gang ’ kryd­se fi ngre’- stra­te­gi­en. Som re­gel går det jo godt – jeg får et par tu­sind til­ba­ge i skat og har al­drig få­et be­søg af fo­ge­den. JA, JEG FØ­LER mig dum. Men jeg har på for­nem­mel­sen, at jeg ik­ke er ale­ne om dén fø­lel­se. Fak­tisk tror jeg, at jeg de­ler den med en hel del men­ne­sker. MÅ­SKE END­DA SKATS eg­ne me­d­ar­bej­de­re? De må i hvert fald ha­ve følt sig ret dum­me, da de op­da­ge­de, at de på trods af ad­vars­ler hav­de over­set svin­del med ud­byt­teskat for ni mil­li­ar­der kro­ner. El­ler da de op­da­ge­de, at de over­ho­ve­det ik­ke hav­de styr på, hvor­dan de skul­le ud­reg­ne folks ejen­doms­skat. El­ler da de med fl ere års forsinkelse en­de­lig fi k et nyt it- sy­stem, som så vi­ste sig at med­fø­re fejl for mil­li­ar­der af kro­ner. SKANDALERNE I SKAT har stå­et på i man­ge år eft er­hån­den, og sam­ti­dig er Skat­te­mi­ni­ste­ri­et det mi­ni­ste­ri­um med den al­ler­stør­ste ud­skift ning af mi­ni­stre. Si­den 2010 har vi haft ot­te for­skel­li­ge skat­te­mi­ni­stre. Al­le har de haft am­bi­tio­ner om at genop­ret­te til­li­den til skat­te­sy­ste­met, og en­kel­te af dem har og­så talt om for­enklin­ger.

Ama­lie Lyh­ne,

DER­FOR BLEV JEG MEN DET ER som be­kendt ik­ke rig­tig ble­vet til no­get. Skandalerne bli­ver ved med at vok­se, og skat­te­bor­ger­ne bli­ver ved med at storme Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets hjem­mesi­de i be­gyn­del­sen af marts, for­di in­gen aner, om de nu har be­talt det rig­ti­ge be­løb i skat. ALT DET ROD er ik­ke ba­re end­nu en po­li­tisk sag og end­nu et ir­ri­ta­tions­mo­ment i hver­da­gen. Det er et stort de­mo­kra­tisk pro­blem. DET ER IK­KE i or­den, at sta­ten la­ver så gra­ve­ren­de fejl, når vo­res pen­ge skal ind­dri­ves. DET ER IK­KE i or­den, at man be­ta­ler over halv­de­len af sin ind­komst til sta­ten, og så skal man fø­le sig dum oveni, for­di reg­ler­ne er umu­li­ge at for­stå. I ET VEL­FÆRDS­SAM­FUND som det dan­ske, hvor skat­ter­ne er me­get hø­je og sta­ten me­get magt­fuld, er det alt­af­gø­ren­de, at bor­ger­ne kan gen­nem­skue skat­te­reg­ler­ne og ha­ve til­lid til, at sta­ten føl­ger dem. DET BUR­DE VÆ­RE en top­pri­o­ri­tet for re­ge­rin­gen at ryd­de op i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et og sam­ti­dig for­enk­le reg­ler­ne.

7. marts:

9 kom­men­ta­rer

8. marts:

Giv over­skud­det vi­de­re

2 kom­men­ta­rer

9. marts:

EUs hal­ve løs­ning

7 kom­men­ta­rer

10. marts:

Far­ligt tre­kants­dra­ma

15 kom­men­ta­rer

11. marts:

Død­skys til fol­ke­be­væ­gel­se

2 kom­men­ta­rer

12. marts:

Prin­ses­sen sæt­ter sig i respekt

0 kom­men­ta­rer

Læs og de­bat­tér ugens le­de­re på bt. dk/ le­der

Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Det bli­ver in­den­for eg­ne ræk­ker. Si­mon Emil Am­mitzbøll. Han er dyg­tig, har over­blik og kan få sat de her fri­heds­vær­di­er ind i de rig­ti­ge ram­mer. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? He­le li­vet har vi selv kun­net be­stem­me, hvor­når vi vil­le i seng og spi­se, og det skal man sta­dig ha­ve lov til, selv­om man er ble­vet æl­dre. He­le li­vet har de be­talt ver­dens hø­je­ste skat og få­et at vi­de, at man vil­le ta­ge sig godt af dem, når de blev æl­dre. Det må vi le­ve op til, og vi kan ik­ke væ­re be­kendt at gi­ve dem klok­keslæt for, hvor­når de må gå på toi-

Grup­pe­for­mand ( LA)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.