Pas på, Nor­ge: Dan

BT - - NYHEDER -

SKI Må­ske var der en en­kelt nord­mand el­ler to, der i bjæl­ke­hyt­ten spær­re­de øj­ne­ne ek­stra op i den for­løb­ne uge. For NRK - den nor­ske pen­dant til DR - kun­ne med­dele, at de dan­ske ski­turi­ster fra det pan­de­kage­fla­de­land i syd er ved at over­ha­le de lo­ka­le på løj­per­ne. En norsk spe­ci­a­list i skiska­der og en gut, der i 25 år har be­tjent lif­ter­ne i Gei­lo var kil­der­ne bag den op­sigtsvæk­ken­de nyhed. ‘ Dan­sker- brem­sen’ kal­der nord­mæn­de­ne for ek­sem­pel det, når man sæt­ter sig på num­sen og ku­rer ned ad fjel­det for at brem­se. Dril­le­ri­er­ne med dan­sker­nes udu­e­lig­hed på de hvi­de fjel­de har stå­et på læn­ge, men iføl­ge et par flin­ke nord­mænd er det en må­ske myte, at dan­sker­ne skul­le væ­re dår­li­ge skilø­be­re.

Den nor­ske over­læ­ge og spe­ci­a­list i al­pin­ska­der i Hem­se­dal, Ha­rald Lystad, me­ner, at dan­sker­ne de se­ne­re år er kom­met godt ef­ter di­sci­pli­nen. Han har be­hand­let skiska­der i me­re end 20 år, og han ser knap så man­ge ska­der blandt dan­sker­ne.

» Myten om at, dan­ske­re er dår­li­ge til at stå på ski, hol­der ik­ke. Dan­sker­ne er ble­vet bed­re. Der er knap så man­ge ny­be­gyn­de­re, og man­ge har er­fa­ring fra bå­de Al­per­ne og Nor­den. De har sim­pelt­hen stå­et me­re på ski, « si­ger Ha­rald Lystad til BT. Dan­sker­ne var dår­li­ge Lands­man­den Knut Erik Hal­lings­tad har ar­bej­det 25 år i ski­lif­ter­ne i Gei­lo, og han er­ken­der, at dan­sker­nes fær­dig­he­der på ski er ved at væ­re li­ge så go­de som nord­mæn­de­nes.

» Det har æn­dret sig me­get i lø­bet af mi­ne år i bak­ker­ne her. Før ge­ne­ra­li­se­re­de vi og sag­de, at dan­sker­ne var for­fær­de­lig dår­li­ge på ski, « si­ger han til NRK:

» Når vi åb­ner klok­ken halv ti om mor­ge­nen, står de klar til at ta­ge lif­ten op. Og mens nord­mæn­de­ne må­ske bru­ger en fe­ri­eu­ge i lø­bet af året på ski, bru­ger dan­sker­ne to- tre uger. «

En af lift­pas­ser­ne i Gå­lå, Jan, nik­ker gen­ken­den­de til, at dan­sker­ne er ble­vet bed­re. Han har sid­det her knap så læn­ge. Dog er det ble­vet til 17 år på po­sten, så han har set si­ne dan­ske­re sæt­te sig i sto­le­ne. Og­så han op­le­ver, at dan­sker­ne er ved at ha­le ind på nord­mæn­de­ne.

» Hr. og fru Dan­mark har ryk­ket sig me­re end hr. og fru Nor­ge de se­ne­re år. Men når det kom­mer til eli­ten, er nord­mæn­de­ne hel­dig­vis sta­dig klart over­leg­ne, « si­ger han med et smil til BT. Ta­ger imod råd En af de dan­ske­re, der i den grad ved, hvor­dan man flyt­ter ski­e­ne, er Tho­mas Uhrskov, kendt fra en ræk­ke TV2- pro­gram­mer om skiløb. I me­re end 50 år har han bol­tret sig i sne­en, og han er enig i kon­klu­sio­nen. Dan­sker­ne er ble­vet bed­re.

» Ser man en rig­tig dyg­tig skilø­ber på løj­pen i dag, bli­ver man ik­ke over­ra­sket, hvis det er en dan­sker. Vi er ved at væ­re ret godt med på bred­deni­veau­et, « si­ger Tho­mas Uhrskov, der og­så og­så har et bud på år­sa­gen:

» Vi dan­ske­re, som el­sker at stå på ski, ærg­rer os over, at vi ik­ke har bjer­ge. Vi er be­vid­ste om, at løj­per­ne er frem­med ter­ri­to­ri­um, så man­ge har en me­re yd­myg til­gang end nord­mæn­de­ne. Dan­sker­ne ta­ger ger­ne imod råd og sæt­ter sig ind i tin­ge­ne, hvor­i­mod man­ge nord­mænd ik­ke sy­nes, de har brug for skisko­le. De­res hold­ning er lidt, at ba­re man er født i Nor­ge, kan man stå på ski, « si­ger den 57- åri­ge ski- el­sker.

Han står selv på ski tre til 12 uger om året. Al­le­re­de i den­ne sæ­son har han væ­ret i Ita­li­en, Østrig og Nor­ge, og i næ­ste uge er det de fran­ske al­per, der står for tur. Nord­mænd født med ski­e­ne på Ik­ke al­le, BT har talt med om em­net, er dog li­ge be­gej­stre­de for dan­sker­nes ev­ner med ski på fød­der­ne. Ras­mus Skov er di­rek­tør i skis­port. dk, og han er net­op nu på ski­fe­rie sam­men med sin fa­mi­lie i Gå­lå, nord for Lil­le­ham­mer i Nor­ge. Der er ik­ke trængsel på pi­ster­ne, be­ret­ter han, men af de turi­ster, der er, er de fle­ste dan­ske­re. Og det er ik­ke pran­gen­de skiløb, han ser i fjel­det.

» Der er en del dan­ske sko­le­e­le­ver, og de kø­rer alt­så med ho­ve­d­et un­der ar­men. Det hand­ler kun om, hvem, der kom­mer først ned ad den sor­te løjpe, så det er rent held, at de ik­ke fal­der og slår sig halvt for­dær­vet. «

Selv­om dan­sker­ne ge­ne­relt er ble­vet bed­re til at få træ­net tek­nik­ken på skisko­le, kom­mer de ik­ke op på nord­mæn­de­nes ni­veau, me­ner Ras­mus Skov:

» Nord­mæn­de­ne er bedst til ski, de er født med dem på, « si­ger han:

» Men dan­sker­ne er ved at kom­me ef­ter det. « Ser man en rig­tig dyg­tig skilø­ber på løj­pen i dag, bli­ver man ik­ke over­ra­sket, hvis det er en dan­sker. Vi er ved at væ­re ret godt med på bred­deni­veau­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.