Fejl­be­hand­le­de

BT - - SUNDHED -

LUN­GE­SYG­DOM nok. Det sker og­så, at pa­tien­ten sim­pelt­hen ik­ke er op­mærk­som­me på at træk­ke vej­ret ind, sam­ti­dig med at de sky­der me­di­ci­nen af. «

Og når pa­tien­ten ik­ke får me­di­ci­nen helt ned i lun­ger­ne, svæk­kes lun­ge­ka­pa­ci­te­ten yder­li­ge­re og der­med og­så ev­nen til at su­ge me­di­ci­nen ned i lun­ger­ne næ­ste gang. Der­for er det vig­tigt, at man får den rig­ti­ge in­ha­la­tor ud­le­ve­ret.

» Jeg ser alt for man­ge pa­tien­ter, som kom­mer med en in­ha­la­tor, der ik­ke pas­ser til net­op de­res be­hov. Pa­tien­ten har må­ske en in­ha­la­tor, hvor der skal su­ges godt til for at få me­di­ci­nen helt ned i lun­ger­ne, « si­ger han. Skru­er ned for li­vet Og kon­se­kven­ser­ne er mærk­ba­re. Når pa­tien­ter­ne har svært ved at få luft, skru­er de helt au­to­ma­tisk ned for ak­ti­vi­te­ten.

Fak­tisk går en stor del af pa­tien­ter­ne 1.000 skridt min­dre end an­dre pa­tien­ter med sam­me svær­heds­grad af syg­dom­men. Det er en uhel­dig ud­vik­ling, da net­op mo­tion sam­men med ry­ge­stop er det vig­tig­ste i for­hold til at hol­de syg­dom­men ne­de.

» Når du er fy­sisk ak­tiv, op­byg­ger du stør­re mus­k­ler og for­bed­rer der­med din ilt­op­ta­gel­se. Det be­ty­der, at du får fær­re an­fald og får me­re luft, ener­gi og en bed­re livskva­li­tet ge­ne­relt, « si­ger An­ders Løk­ke.

Lun­ge

Blodå­rer

Lun­ge

Hjer­te

SØN­DAG 13. MARTS 2016 Lun­ger­nes funk­tion er at til­fø­re blo­det ilt. Der­ef­ter sør­ger hjer­tet og kredslø­bet for, at il­ten sam­men med blo­det bli­ver sendt rundt til al­le af­kro­ge af krop­pen. Hos voks­ne men­ne­sker fal­der lun­ge­funk­tio­nen i takt med, at man bli­ver æl­dre. Hvis lun­ge­funk­tio­nen fal­der for me­get, kan det væ­re tegn på, at man har en lun­ge­syg­dom.

Først skal du sik­re dig, at du åb­ner me­di­ci­nen kor­rekt. Er det en spray, skal den rystes. Nog­le pul­ver­ty­per skal og­så rystes in­den brug, mens an­dre ba­re skal åb­nes. Der­for er det vig­tigt, at du bli­ver in­stru­e­ret i net­op din in­ha­la­tor.

Do­ser den rig­ti­ge mæng­de me­di­cin. Det sker på nog­le in­ha­la­to­rer ved, at man dre­jer, så der kom­mer en lil­le po­r­tion pul­ver frem i et lil­le hul. På an­dre skal man tryk­ke på en lil­le knap, rystes og klik­kes el­ler ud­lø­se ved in­ha­la­tion. Igen er det vig­tigt at bli­ve in­stru­e­ret i net­op din in­ha­la­tor.

In­den du su­ger, skal du sør­ge for at hol­de ho­ve­d­et ret og løf­te ha­gen en lil­le smu­le, så luft­ve­je­ne er frie. Det er nem­mest i sid­den­de el­ler stå­en­de po­si­tion. Hvis du hol­der ho­ve­d­et skævt, ram­mer me­di­ci­nen må­ske ik­ke svæl­get og kom­mer der­for ik­ke ned i lun­ger­ne.

Sæt in­ha­la­to­ren til mun­den, så læ­ber­ne om­slut­ter mundstyk­ket. Tag et jævnt sug ind.

Hold vej­ret et øje­blik, så me­di­ci­nen når helt ned i lun­ger­ne. Pu­ster du for hur­tigt ud, pu­ster du no­get af me­di­ci­nen ud.

Er der ste­roi­der i din me­di­cin, skal du hu­ske at ef­ter­skyl­le mun­den med vand. El­lers er der ri­si­ko for at få svamp i mun­den.

Hold øje med, om der er me­re me­di­cin til­ba­ge i in­ha­la­to­ren, el­ler om det er tid til en op­fyld­ning. Tjek in­di­ka­to­ren. Det kan nem­lig væ­re svært at mær­ke, om man su­ger me­di­cin ind el­ler om det ba­re er ren luft. Hold og­så øje med ud­lø­bet på in­ha­la­to­ren.

Der er for­skel på in­ha­la­to­rer, så hvis man ta­ger fle­re ty­per me­di­cin, er det en for­del, at man kan bru­ge den sam­me ty­pe in­ha­la­tor. Det øger chan­cen for, at man gør det rig­tigt.

Har man stærkt ned­sat lun­ge­ka­pa­ci­tet, skal man sør­ge for at få en in­ha­la­tor, der ik­ke kræ­ver stor su­ge­kraft. Ens su­ge­kraft kan te­stes med en slags fløjte på apo­te­ket.

Det er en god idé at få tjek­ket din in­ha­la­tions­tek­nik på apo­te­ket. Til­bu­det ` Tjek på in­ha­la­tio­nen ´ er gra­tis. Kol er en per­ma­nent ned­sæt­tel­se af lun­ge­funk­tio­nen, der be­ty­der, at man har svært ved at træk­ke vej­ret, når man be­væ­ger sig. Hos 87 pro­cent skyl­des syg­dom­men ryg­ning. Kom­bi­na­tio­nen af ryg­ning og støv i ar­bejds­mil­jø­et kan for­år­sa­ge kol.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.