Kol- pa­tien­ter

BT - - SUNDHED -

SØN­DAG 13. MARTS 2016 Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­der på BT PLUS

BT PLUS

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på bt. dk/ plus

Den nye me­di­cin er på spray­form, så den er nem at in­ha­le­re, for­tæl­ler

Erik Sch­midt Blak. Fo­to: Mik­kel Berg Pe­der­sen

Syg­dom­men er sni­gen­de og mær­kes of­test først, når den er frem­skre­den. Det vil si­ge, når cir­ka 50 pro­cent af lun­ge­funk­tio­nen er tabt. Man kan ha­ve syg­dom­men i krop­pen i 20- 30 år uden at vi­de det. De fle­ste er mel­lem 50 og 60 år, når de får di­ag­no­sen. Kol kan ik­ke hel­bre­des. Men hol­der man op med at ry­ge, så brem­ses yder­li­ge­re for­vær­ring. Det skøn­nes, at 250.000- 300.000 men­ne­sker har mo­de­rat til me­get svær kol. Kol er den fjer­de­hyp­pig­ste dødsår­sag i Dan­mark, og WHO for­ud­ser, at syg­dom­men bli­ver den tred­je hyp­pig­ste dødsår­sag på ver­dens­plan i 2030.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.