VI­DEN­SKAB. DK Kvin­der får unød­ven­dig ko­leste­rol­me­di­cin

BT - - NYHEDER -

Hvis man får at vi­de, at man skal ta­ge me­di­cin for sin sund­heds skyld, så er det de fær­re­ste, der har lyst til at si­ge læ­gen imod. Men me­re end halv­de­len af de mi­dal­dren­de kvin­der, som får ko­leste­rols­æn­ken­de me­di­cin af ty­pen ’ stat­i­ner’, har hver­ken hjer­te- kar- syg­dom el­ler suk­ker­sy­ge, vi­ser stu­die fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Det be­kym­rer en dansk for­sker.

» Man ved ik­ke, om det har en fore­byg­gen­de virk­ning, og sam­ti­dig er mu­skel­s­mer­ter en hyp­pig bi­virk­ning ved stat­i­ner, « for­tæl­ler lek­tor Hel­le Wallach Kil­de­mo­es fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Hun på­pe­ger sam­ti­dig, at det læ­ger­ne op­fat­ter som ’ for­hø­jet ko­leste­rol’, er ba­se­ret på et skøn, der ik­ke har fl yt­tet sig i lang tid. Og da kvin­ders ko­leste­rol­tal na­tur­ligt sti­ger eft er over­gangs­al­de­ren, får de fl este et ’ for­hø­jet’ ko­leste­rol­tal iføl­ge de dan­ske stan­dar­der.

» Det er ble­vet en in­dis­kuta­bel sand­hed i sam­fun­det, at ko­leste­rol­tal­let skal sæn­kes, hvis det er ’ for­hø­jet’. Men jeg me­ner, der en ten­dens til over­be­hand­ling, som er be­kym­ren­de, « si­ger Hel­le Wallach Kil­de­mo­es.

I lø­bet af åre­ne 2000- 2010 er an­de­len af den dan­ske be­folk­ning, som er i stat­in­be­hand­ling, me­re end ti­doblet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.