For­ske­re fi nder mo­no­bryn- gen

BT - - NYHEDER -

En­gel­ske for­ske­re har fun­det nye ge­ner, der be­stem­mer, om vi får mo­no­bryn el­ler må­ne. Blandt de nye ge­ner er des­u­den det før­ste fund af et gen, der be­stem­mer mæng­den af grå hår. » Fun­det af dis­se ge­ner har po­ten­ti­elt en rets­me­di­cinsk og en ge­ne­tisk an­ven­del­se, da vi øger vo­res vi­den om, hvor­dan ge­ner in­fl ue­rer på må­den, vi ser ud på, « si­ger Dr. Kaustubh Ad­hi­ka­ri fra Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don. For­sker­ne ana­ly­se­re­de over 6.000 kvin­der og mænd fra Lat­i­na­me­ri­ka i de­res un­der­sø­gel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.