Å aar­hu­si­ansk

BT - - KULTUR -

SUC­CES Tre helt un­ge sø­stre med bos­ni­ske rød­der er i dag et af de stør­ste håb i den dan­ske ro­ck­bran­che. Må­ske så du dem spil­le til ’ Kron­prin­s­par­rets Pri­ser’ i eft er­å­ret. Nu er de hhv. 16- og 18- åri­ge sø­stre al­le­re­de be­gyndt at få de før­ste festi­val­job. Læn­ge in­den de­res før­ste pla­de.

18- åri­ge Noa står i front - ger­ne i pels - med tung ’ ba­dass- at­ti­tu­de’øjen­skyg­ge. Hun ly­der som Pat­ti Smith til High School Prom og hånd­te­rer klas­si­ske gu­i­tar­riff s og fe­ed­ba­ck med le­gen­de og brutal let­hed.

Si­de om si­de står hen­des bi­o­lo­gi­ske tvil­ling Na­o­mi og vri­der bas­gan­ge ud af ær­met, så selv de mest gar­ve­de mi­ster mælet, og med sit klas­sisk smuk­ke og let mysti­ske yd­re klin­ger hun af Deb­bie ’ Blon­die’ Har­rys’ længsels­ful­de, vam­pe­de vo­kal, når hun åb­ner op for stem­mebån­det.

Bag ved tvil­lin­ger­ne sid­der de­res 16- åri­ge lil­le­sø­ster Na­ta­ja og læg­ger et en­kelt fremad­ret­tet be­at med en for­nem­mel­se, der gør, at hun po­ten­ti­elt bli­ver he­ad­huntet af AC/ DC in­den læn­ge. Kre­a­tiv arv og ånd Hel­te­ne hed­der hver­ken Brit­ney, Ma­don­na el­ler GaGa, men Ji­mi, Len­ny og Keith. Og her stop­per den mu­si­kal­ske, kre­a­ti­ve arv og ånd ik­ke. Na­o­mi er en fa­bel­ag­tig po­rtræt­teg­ner og til­sva­ren­de klas­sisk pi­a­nist, men iføl­ge sø­stre­ne har den lidt me­re ge­ner­te, men char­me­ren­de og tøn­de­ban­ken­de lil­le­sø­ster med åre­ne over­ha­let sin sto­re­sø­ster ved tan­gen­ter­ne, når det kom­mer til at la­de Cho­pins epi­ske etu­der fyl­de rum­met. Fars gam­le pla­de­sam­ling En op­dra­gel­se med fi gh­ter­vil­je og mu­si­kalsk ild - og så den magi, der op­står, når tre sø­stre, tre ho­ve­d­er, tre sjæ­le in­tu­i­tivt bli­ver til én tan­ke, og tre hjer­ter ban­ker i sam­me 4/ 4 takt. Det er i grove træk for­kla­rin­gen og hi­sto­ri­en bag sø­stre­ne La­ch­mis vej mod ro­ck­stjer­ner­ne.

Og det end­da ’ selv­om vi er så for­skel­li­ge som dag og nat,’ som det bram­frit ly­der fra – med eg­ne ord - fø­lel­ses­bom­ben Noa, den ener­gi­ske og il­tre gu­i­ta­rist, der på da­gen ban­der som en hav­ne­ar­bej­der af ren en­tu­si­as­me og be­gej­string.

BT mø­der de tre sø­sken­de i Aar­hus i de­res un­ge ma­na­ge­ments lo­ka­ler. Der bli­ver pas­set godt på de små guld­fug­le.

» De kan ik­ke så godt rej­se til Kø­ben­havn nu, der er fl ere afl eve­rin­ger i gym­na­si­et i næ­ste uge ( Noa og Na­o­mi går i 3. og lil­le­sø­ster i 1. g) og he­le næ­ste uge skal de spil­le eft er­sko­le­kon­cer­ter’, « som ma­na­ger Jan­nie smi­len­de for­kla­rer.

Man får dog ik­ke li­ge­frem ind­tryk af at stå over for tre stres­s­ram­te, ma­ni­p­u­le­re­de te­e­na­ge- tø­ser.

Der­i­mod bli­ver man in­stink­tivt ramt af de­res smit­ten­de livs­glæ­de og gå- på- mod. Og de har hel­ler ik­ke så me­get at væ­re ke­de af for ti­den.

De la­ver præ­cis det, de el­sker og al­tid har gjort. Nu er der ba­re en ver­den ud­over fa­mi­lie og klas­se­kam­me­ra­ter, der har få­et øj­ne­ne op for det. Va­ske­æg­te Med kun nog­le få sing­ler i ba­ga­gen er Vel­vet Vo­lu­me nu gen­stand for en va­ske­æg­te og fuldt be­ret­ti­get hy­pe - og sø­stre­ne for­står i den grad at læg­ge et pu­bli­kum ned.

Ved kon­cer­ter­ne un­der ’ Gaff a Pri­sen’ og der­eft er ’ P6 Be­at ro­ck­er...’ var man ik­ke i tvivl om, at sø­stre­ne har, hvad der skal til for at kom­me rig­tig langt.

Og Noa, Na­o­mi og Na­ta­ja fort­sæt­ter i år, hvor de slap i 2015. Ma­ga­sin- for­si­der, ny dob­belt- sing­le, ho­ved­navn på Pum­pe­hu­set og pro­fi le­re­de book­in­ger på Nort­hSi­de og Smuk­fest.

Selv kan de ik­ke ven­te med at bli- ve fær­di­ge med sko­len og gi­ve mu­sik­ken ube­græn­set plads.

» Vi har spil­let og op­t­rå­dt sam­men, si­den vi var fem år gam­le. At folk nu ta­ger så­dan imod os, er ba­re helt fan­ta­stisk. Na­o­mi og jeg er fær­di­ge med gym­na­si­et til som­mer, og så står der mu­sik på he­le ka­len­de­ren. Så må Na­ta­ja hæn­ge med, så godt hun kan, « fast­slår Noa. Pi­ger og ro­ck­mu­sik Ud­over at væ­re nog­le kompetente un­ge mu­si­ke­re er den ene sø­ster smuk­ke­re end den an­den. Men ud­se­en­det har ik­ke li­ge væ­ret det, der har væ­ret i fo­kus, når riff s, ak­kor­der og vo­ka­ler er ble­vet slå­et an i barn­doms­hjem­met i Aar­hus Nord.

» Vi har al­drig tænkt over, at der var no­get mær­ke­ligt ved, at pi­ger spil­ler ro­ck­mu­sik. Vi har ba­re dyr­ket den mu­sik, som vi al­le tre al­tid har væ­ret vil­de med. Det er først for ny­lig, at vi har op­da­get, at folk re­a­ge­rer så me­get på, at vi er pi­ger, « si­ger Noa og Na­o­mi sam­stem­men­de.

Trods fl ere cool bil­le­de­se­ri­er bry­der pi­ger­ne ud i kol­lek­tivt grin på spørgs­må­let, om de har sty­li­ster og ma­keup- ar­ti­ster ren­den­de til at fi npud­se de­res ima­ge.

» Jeg klip­per selv mit pan­de­hår, « som Na­ta­ja ud­tryk­ker det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.