In­struk­tø­ren fra dy­bet

BT - - NAVNE - Løs­nin­ger fra i går:

Nem

Svær

Dit svar:

75 I MOR­GEN ’ Ubå­ds­fi lm’ er en sær­lig Hol­lywood- tra­di­tion med Clark Gab­le- fi lmen ’ Dy­bets hel­te’ fra 1958 som en af fl ere, der ud­nyt­te­de den klau­stro­fo­bi­ske at­mos­fæ­re i dy­bet. Det var der­for ik­ke før­ste gang, der blev pro­du­ce­ret en fi lm om en ubå­ds­be­sæt­ning, da den ty­ske tv- in­struk­tør Wol­f­gang Pe­ter­sen i slut­nin­gen af 1970er­ne sat­te sig for at la­ve den ul­ti­ma­ti­ve un­der­vand­skrigs­fi lm, ’ Das Boot’. Men det var før­ste gang, at ty­ske­re hav­de la­vet de­res egen for­tæl­ling om en af An­den Ver­denskrigs uhyg­ge­lig­ste krigszo­ner.

Ho­ved­par­ten af ’ Das Boot’ blev fi lmet i ubå­ds­gan­ge, der var tran­ge, be­skid­te og over­fyldt med for­sy­nin­ger og be­sæt­nings­med­lem­mer. In­struk­tø­ren og sku­e­spil­ler­ne gjor­de alt for at frem­me re­a­lis­men, og blandt an­det blev sku­e­spil­ler­ne bedt om ik­ke at gå uden­for i fl ere uger, så de kun­ne op­nå den ret­te ble­ge ubå­dste­int.

Som spæn­dings­fi lm rum­mer ’ Das Boot’ al­le de sce­ner, man kend­te fra tid­li­ge­re ubå­ds­fi lm: Det dy­be, skrog kna­gen­de dyk, fl ug­ten fra dybhavs­bom­ber og druk­ne­dø­den i vand­fyld­te rum, men sjæl­dent var sce­ner­ne ble­vet or­ke­stre­ret med så sved­per­len­de in­ten­si­tet.

Som po­li­tisk værk fi k fi lmen dog langt stør­re ind­fl ydel­se. At en tysk in­struk­tør fi k lov til at is­ce­ne­sæt­te ver­denskri­gen, som den tog sig ud med ty­ske øj­ne, hav­de al­drig tid­li­ge­re haft så stor gen­nem­slags­kraft . I Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat. Tys­kland fi k fi lmen og den eft er­føl­gen­de tv- se­rie af sam­me navn kri­tik for at væ­re for ’ for­stå­en­de’ over for na­zi­ster­ne, og da fi lmen fi k ame­ri­kansk pre­mi­e­re i Los An­ge­les, fryg­te­de pro­du­cen­ter­ne en til­sva­ren­de re­ak­tion.

Fil­mens for­tekst in­de­holdt en sæt­ning om, at ’ 40.000 ty­ske­re delt­og i ubå­dskri­gen og 30.000 vend­te al­drig hjem’. Den fi k sar­ka­sti­ske klapsal­ver, men da fi lmen var slut, var der enig­hed: ’ Das Boot’ er et mester­værk, som si­ger no­get uni­ver­selt om kri­gens me­nings­løs­hed. In­d­rul­le­ret i Hol­lywood Eft er den in­ter­na­tio­na­le suc­ces med ubå­ds­fi lmen blev Wol­f­gang Pe­ter­sen in­d­rul­le­ret i Hol­lywoods blo­ck­bu­ster- ma­ski­ne, men hans ev­ne til at for­le­ne det kom­merci­el­le med det kunst­ne­ri­ske hav­de oft e et hel­digt re­sul­tat. Det vil­le ik­ke væ­re en over­dri­vel­se at kal­de ham Tys­klands svar på Ste­ven Spi­el­berg.

Man­ge børn fi k ma­re­ridt af hans fi lmver­sion af Mi­cha­el En­des bør­ne­bog ’ Den uen­de­li­ge hi­sto­rie’, der var en vig­tig fi lm for Berl­ins fi lm­cen­ter, Ba­va­ria Stu­dios, og som vi­ste in­struk­tø­rens ev­ne til at til­go­de­se pu­bli­kum in­den for for­skel­li­ge gen­rer. I actionfi lm som ’ Li­ge på kor­net’, ’ Out­bre­ak’ og ’ Air­for­ce One’ er det net­op det­te, Wol­f­gang Pe­ter­sen vi­ser, at han kan.

’ Air­for­ce One’ var en af den da­væ­ren­de præ­si­dent Bill Cl­in­tons ynd­lings­fi lm og hand­ler om en kapring af det præ­si­den­ti­el­le fl y. Det er ik­ke nemt at se in­struk­tø­rens fi nger­af­tryk, men tæn­der man for ’ Air­for­ce One’ en sen aft en­ti­me, er det me­get svært ik­ke at bli­ve hæn­gen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.