Jim­my

BACOLL

BT - - SØNDAG -

Hvad er det vær­ste, du kan fo­re­stil­le dig? Hvor vil­le du helst til­brin­ge dit liv? Hvil­ke fejl er du mest over­bæ­ren­de over­for? Hvad er din stør­ste sty rke?

Hvad er din stør­ste fejl? Hvad sæt­ter du pris på hos di­ne ven­ner? Hvad er di­ne to ynd­lings­hits? Hvad af­skyr du mest af alt?

San­ger i Zi­di­da­da og Eve­ry­bo­dy’s Tal­king, 46. Bor på Vester­bro i Kø­ben­havn

Se hans fotoalbum på si­de 14- 15

Det vil­le væ­re at skul­le mi­ste min fa­mi­lie – min kæ­re­ste og vo­res to børn I skø­det på før­nævn­te, eft er jeg har væ­ret en vild­bas­se i man­ge år, nu jeg er “all- in” på at væ­re i fa­mi­lie. Hvis folk kom­mer til at si­ge no­get, de ik­ke me­ner. Folks dum­me hand­lin­ger kan væ­re svæ­re­re at til­gi­ve. Det er mit po­si­ti­ve sind. Jeg er uku­e­lig op­ti­mist, det er en stå­en­de jo­ke, jeg må hø­re på næ­sten dag­ligt. Mit po­si­ti­ve sind - jeg er ik­ke re­a­list, og har al­drig væ­ret det - men har dog al­tid haft sty r på min øko­no­mi. De­res loy­a­li­tet. De ven­ner, jeg har i dag, er dem, der er kom­met for at bli­ve. Eve­ry­bo­dy’s tal­king – som og­så vo­res band hed­der og Ain’t that peculi­ar med ban­det Ja­pan. Vold, jeg er selv ble­vet ban­ket ned, og det var ik­ke sjovt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.