DER­FOR HIT­TER LUKAS GRA­HAM

BT - - SØNDAG - Anes@ bt. dk

Cut­fat­her / Mick He­din Han­sen

» Lukas Gra­ham har be­vist på bed­ste vis, at han er en stjer­ne. Det er helt fan­ta­stisk og fand­me sejt gå­et! «

At sing­len ‘ 7 Years’ lig­ger num­mer ét i Eng­land, er in­tet min­dre end ‘ sinds­sygt’, me­ner Cut­fat­her, som selv er be­gej­stret for hit­tet:

» Lukas Gra­ham har funky­ness og soul­ful­l­ness på en cool må­de, og det kom­mer og­så til ud­tryk i ‘ 7 Years’. Det er en sinds­sygt stærk sang med en klas­sisk so­und. Den er emo­tio­nel og un­der­spil­let, men hi­sto­ri­en og stem­nin­gen med stry­ger­ne er sim­pelt­hen så stærk. «

Der er grund til at fejre suc­ce­sen, men når det er sagt, er det nu, det hår­de ar­bej­der ven­ter, me­ner Cut­fat­her:

» Nu har de be­stå­et før­ste del af prø­ven til stjer­ne­sta­tus. Den rig­ti­ge er at slå sig fast over åre­ne.

Hvor­dan har de det som band? Har de me­re ma­te­ri­a­le i po­sen? Er der nok at ta­ge fat på? «

I det he­le ta­get er det en svær ba­lan­ce, Lukas Gra­ham skal navi­ge­re i. Ban­det skal ‘ sme­de, mens jer­net er varmt’, så der skal bå­de læg­ges kræft er i pro­mo­tion, kon­cer­ter og pro­duk­tion af nyt ma­te­ri­a­le.

Eft er top­pla­ce­rin­gen på hit­lis­ten, træ­der pla­de­sel­ska­bet til og hjæl­per med at pro­mo­te ban­det og ‘ pus­he’ dem i blandt an­det USA. Og iføl­ge Cut­fat­her er Lukas Gra­ham ru­stet med et godt hold om­kring sig, for­di grup­pen har væ­ret selek­tiv.

» De har selv fø­rer­pin­den. Hvis de hav­de sagt ja til den før­ste mil­li­onkon­trakt, de fi k til­budt, vil­le de ik­ke selv kun­ne væl­ge, hvil­ke folk de vil ha­ve om­kring sig. « Chief 1/ Lars Pe­der­sen Simp­le T- shir­ts og slid­te ka­sket­ter. Ga­de­d­ren­gen, chri­sti­a­nit­ten og Lukas Gra­ham, ud­strå­ler tro­vær­dig­hed. Og det er en del af år­sa­gen til hans sto­re suc­ces, me­ner Lars Pe­der­sen, bed­re kendt som mu­sikpro­du­ce­ren Chief 1. Han er ik­ke i tvivl om, at Lukas Gra­ham er et kæm­pe mu­sisk ta­lent.

» Han er tro­vær­dig og er 100 pro­cent æg­te. Jeg er over­be­vist om, at han ry­ger til tops i USA. Ti­m­ing, skæb­ne og an­dre fak­to­rer kan selv­føl­ge­lig spil­le ind, med det ser godt ud for ham. «

Og al­le­re­de det, at han nu skal tur­ne­re i Nor­da­me­ri­ka som ho­ved­navn, er tegn på, at han er en kæm­pe suc­ces.

» Vi dan­ske­re har ten­dens til at sy­nes, at no­get først er en suc­ces, når man ejer he­le jor­den. Han har al­le­re­de op­nå­et suc­ce­sen. Alt her­fra er kun ek­stra godt, så lad os klap­pe ham på skul­de­ren og si­ge ’ godt gå­et.’

Anet­te Sol­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.