TING DU - MÅ­SKE - IK­KE VID­STE OM LUKAS

BT - - SØNDAG -

Trods

sin un­ge al­der og vil­de for­tid er Lukas For­chham­mer sty ret af for­nuft ig an­svar­lig­hed. Han har så­le­des he­le to pen­sions­op­spa­rin­ger samt en livs­for­sik­ring, der skal ud­be­ta­les til hans to sø­stre, hvis der skul­le ske ham no­get.

Lukas

For­chham­mer kald­te en­gang den al­dren­de fi lmin­struk­tør Sven Met­hling for en sur gam­mel mand. Som lil­le Grunk i ’ Krum­me’- fi lme­ne kun­ne han slet ik­ke for­stå, at Met­hling al­tid skul­le brok­ke sig.

21

år gam­mel be­slut­te­de Lukas For­chham­mer at be­gyn­de på jura- stu­di­et på uni­ver­si­te­tet. Han lån­te 10.000 kr. af sin mor til bø­ger­ne. Men al­le­re­de eft er to må­ne­der sprang han fra stu­di­et igen.

Lukas

For­chham­mer er i fa­mi­lie med den kend­te Chri­sti­a­nia- ad­vo­kat Knud Folds­cha­ck. Folds­cha­ck er gift med Lukas’ mo­ster Lul­la, som i øv­rigt og­så er ad­vo­kat. De bor li­ge­le­des på Chri­sti­a­nia.

God

mad - som i gour­met­mad - er Lukas For­chham­mers ynd­lings­ret. Og han nø­jes ik­ke med at spi­se det. Sid­ste år blev han me­de­jer af Mi­che­lin- re­stau­ran­ter­ne Ka­deau i Kø­ben­havn og på Born­holm.

Det

ko­ster at el­ske god mad. Det mær­ker Lukas For­chham­mer på egen krop, som har ten­dens til at svin­ge 10- 15 ki­lo. Der­for har han an­sat bå­de en mas­sør og en per­son­lig træ­ner, som kan hjæl­pe ham til­ba­ge på spo­ret.

Ifem sæ­so­ner var Lukas For­chham­mer med i den suc­ces­ful­de hip­hop ud­ga­ve af ’ Nød­dek­næk­ke­ren’, som i 2006 vandt en Re­u­mert. Der­u­d­over har han og­så væ­ret med i en hip­hop op­sæt­ning af ’ Syl­fi den’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.