N

BT - - SØNDAG -

år dan­sker­ne stil­ler ok­se­kød på mid­dags­bor­det, er det i seks ud af ti til­fæl­de hak­ket. Det vi­ser en mar­keds­a­na­ly­se fra Land­brug & Fø­de­va­rer. Men skal man tro BTs slag­ter Pe­ter Ste­en er bør­ne­fa­mi­li­er­nes rø­de liv­ret af alt for rin­ge kva­li­tet. » Su­per­mar­ke­der­nes cen­tral­pak­ke­de hak­ke­kød er med se­ner, hin­der, blod, kir­t­ler og brusk. Det he­le er hak­ket med. Man kan se det ved, at kø­det er sejt og trev­let og skal hak­kes igen­nem med en gry­de­ske der­hjem­me, hvis det ik­ke skal lig­ne spa­ghet­ti, « ly­der det fra Pe­ter Ste­en.

Han ærg­rer sig over, at dan­sker­ne tror, at så­dan skal hak­ke­kød væ­re. Fuldt af sejt bin­de­væv. For det kan og­så væ­re et kva­li­tets­pro­dukt på linje med en ri­bey­este­ak.

Af­pud­set og mar­more­ret

» Man kan be­nyt­te fl ere ud­skæ­rin­ger til hak­ket kød. Det vig­tig­ste er, at det er af­pud­set, og at det har en god na­tur­lig fedt­mar­more­ring. Hvis man ik­ke kan få fat i no­get or­dent­ligt frisk­hak­ket ok­se­kød, kan man li­ge så godt la­de væ­re, « me­ner Pe­ter Ste­en.

Han er­ken­der, at ki­l­op­ri­sen på slag­te­rens hak­ke­de kød er hø­je­re end su­per­mar­ke­dets, men sma­gen og kon­si­sten­sen er og­så me­get bed­re.

» Godt hak­ket kød er rent, po­r­øst og luft igt, « kon­sta­te­rer han.

Sma­gen bli­ver end­nu bed­re, hvis det hak­ke­de kød kom­mer fra un­ge dyr, som ale­ne er op­dræt­tet til at bli­ve spist. Ik­ke gam­melt mal­ke­kvæg.

Man kan sma­ge fo­de­ret

» Hvis de oven i kø­bet er øko­lo­gi­ske, be­ty­der det ik­ke kun no­get for mil­jø­et og vo­res samvit­tig­hed, det be­ty­der og­så me­get for sma­gen og kon­si­sten­sen. Dy­re­ne går ude he­le som­mer­hal­vå­ret og spi­ser græs. Om vin­te­r­en går de i åb­ne stal­de og får hø og korn. Man kan sim­pelt­hen sma­ge på kø­det, hvad dy­re­ne har spist i må­ne­der­ne op til til slagt­nin­gen, « me­ner BTs slag­ter.

Får man fat i godt frisk­hak­ket kød hos slag­te­ren, kan man bru­ge det til al­le de ret­ter, man nor­malt bru­ger hak­ke­kød til. Hak­kebøff er, spa­ghet­ti med kødsovs el­ler me­atza’en – en pa­leo pizza, hvor dej­bun­den er skift et ud med en ovns­tegt fars af godt hak­ke­kød.

» Den mæt­ter på en god må­de og lig­ger ik­ke så tungt i ma­ven som en al­min­de­lig glu­ten­hol­dig pizza. Børn el­sker en god fars. Lad dem selv væl­ge top­pin­gen. Det bli­ver en fa­vo­rit i fa­mi­li­en, « lover Pe­ter Ste­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.