O

BT - - SØNDAG -

ft e er det for­budt kær­lig­hed, der gi­ver de mest un­der­hol­den­de for­tæl­lin­ger. De er fyldt med dra­ma og længsel, og ger­ne for­døm­te el­sken­des ridt mod en uund­gå­e­lig af­grund. En ung eks­pe­di­ent fo­rel­sker sig i en rig kun­de i fi lmen ’ Ca­rol’, der hav­de dansk bi­o­graf­pre­mi­e­re i tors­dags. Kær­lig­he­den er gen­gældt. Pro­ble­met er ba­re, at de beg­ge er kvin­der i 1950er­nes USA. En tid, hvor kær­lig­hed mel­lem to af sam­me køn var vær­re end ba­re il­de set. Det var for­budt kær­lig­hed. Ca­te Blan­chett har ho­ved­rol­len som den ri­ge kvin­de, der stik­ker af med sin el­sker.

Ka­ster vi et blik til­ba­ge gen­nem hi­sto­ri­en, er og­så vo­res dan­ske for­tid spæk­ket med ulyk­ke­li­ge kær­lig­heds­hi­sto­ri­er. Et par af de me­re kend­te, der har in­spi­re­ret utal­li­ge fi lm, te­a­ter­styk­ker, san­ge og bø­ger, er for­tæl­lin­ger­ne om kong Chri­sti­an VIIs dron­nings for­hold til livlæ­gen Stru­en­see i 1770 og løjt­nant Sixten Spar­res alt­op­slu­gen­de kær­lig­hed til li­nedan­se­ren El­vira Ma­di­gan i 1889.

Kær­lig­heds­turis­me på Tåsin­ge

Et kær­lig­heds­dra­ma, der be­gynd­te i Sve­ri­ge, men fandt sin dra­ma­ti­ske slut­ning på dansk jord, er for­hol­det mel­lem den 35- åri­ge ade­li­ge sven­ske løjt­nant Sixten Spar­re og den 21- åri­ge li­nedan­ser med kunst­ner­nav­net El­vira Ma­di­gan.

Han fo­rel­ske­de sig i hen­de, da han så hen­de op­træ­de i Sve­ri­ge. Pro­ble­met med kær­lig­he­den mel­lem de to var, at Sixten Spar­re al­le­re­de var ade­ligt gift og så­gar hav­de to børn. Der­u­d­over så hen­des mor helst ik­ke, at dat­te­ren for­lod det ind­brin­gen­de job som cir­kusprin­ses­se.

Det lyk­ke­des de to el­sken­de at smug­le bre­ve til hin­an­den i næ­sten et år. De drøm­te om en frem­tid sam­men, om­end det var svært at se, hvor­dan det skul­le kun­ne la­de sig gø­re.

Sixten Spar­re de­ser­te­re­de, vend­te sin fa­mi­lie ryg­gen og fl yg­te­de med li­nedan­se­ren, han var så for­gabt i, at han var vil­lig til at mi­ste alt an­det.

De fl yg­te­de sam­men til Dan­mark, hvor de ind­lo­ge­re­de sig som bru­de­par. Først i Kø­ben­havn og si­den i Svend­borg, hvor de løb tør for pen­ge, no­gen­lun­de sam­ti­dig med, at hen­des fa­mi­lies cir­kus kom til by­en. De fl yg­te­de vi­de­re til Tåsin­ge, hvor de eft er nog­le da­ge. gjor­de en brat en­de på de­res kær­lig­heds­hi­sto­rie ved at be­gå selv­mord i juli 1889 i sko­ven ved Val­de­mars Slot. Hun var blot 21 år og han 35, da de be­gik selv­mord.

De­res frem­tids­lø­se kær­lig­hed er i dag en at­trak­tion på Tåsin­ge, hvor turi­ster fl ok­kes om Sixten Spar­re og El­vira Ma­di­gans grav­sted ved Lan­det Kir­ke. Så po­pu­lær, at der i som­mer­pe- ri­o­den så­gar dag­ligt kom­mer bus­ser, for­tæl­ler den lo­ka­le sog­ne­præst til Fy­ens. dk. Der­u­d­over er der tra­di­tion for, at ny­slå­e­de bru­de læg­ger de­res bru­de­buket på grav­ste­det.

Dron­nin­gens aff ære

Godt hund­re­de år tid­li­ge­re, i 1772, var det for­hol­det mel­lem kon­gens livlæ­ge Jo­hann Fre­de­rich Stru­en­see og dron­ning Ca­ro­li­ne Mat­hil­de, der ryste­de Dan­mark.

Ca­ro­li­ne Mat­hil­de og Kong Chri­sti­an VII var blot 15 og 17 år, da de blev gift . De to fi k hur­tigt et barn sam­men, og det var så li­ge­som det. Han blev ene­væl­dig kon­ge i en ung al­der, et job, der var en alt for stor mund­fuld for den skizof­re­ne Chri­sti­an VII. Det ser ud til, at han var me­re in­ter­es­se­ret i sin egen til­freds­stil­lel­se end i men­ne­ske­ne om­kring ham.

Kon­gen mi­ste­de hur­tigt in­teres­sen for sin hu­stru og fre­kven­te­re­de de kø­ben­havn­ske bor­del­ler sam­men med sin el­sker. Her spred­te han sam­men med sit en­tou­ra­ge frygt og øre­tæ­ver. Med ti­den blev han me­re og me­re util­reg­ne­lig bå­de som æg­te­mand, bor­del­gæst og re­gent.

Dron­nin­gen fandt der­i­mod no­get, der min­de­de om lyk­ke med Jo­hann Fri­edrich Stru­en­see, Kon­gens livlæ­ge og si­den ud­nævnt til gre­ve, der le­ve­de på slot­tet. Stru­en­see var så tæt på den sinds­for­styr­re­de Chri­sti­an VII, at det fra 1770 til 1772 re­elt var ham, der re­ge­re­de lan­det. Han fi k bl. a. ind­ført tryk­ke­fri­hed, be­græn­set bøn­der­nes ho­ve­ri og fj er­net bø­der for at få børn uden for æg­te­skab.

An­gi­ve­ligt var Stru­en­see far til Ca­ro­li­ne Mat­hil­des an­det barn, men det her­sker der lidt ue­nig­hed om blandt hi­sto­ri­ke­re.

Læ­gen og dron­nin­gens for­hold blev der sat en brat stop­per for, da Jo­hann Fri­edrich Stru­en­see i 1772 blev dømt og i april sam­me år hen­ret­tet for ma­jestæts­for­nær­mel­se - of­fi - ci­elt på grund af hans aff ære med dron­nin­gen, men sand­syn­lig­vis på grund af hans po­li­ti­ske vir­ke og ind­fl ydel­se på kon­gen. Han blev 34 år. Tre år se­ne­re dø­de dron­nin­gen i ek­sil i Tys­kland, 23 år gam­mel og skilt.

In­spira­tion til fi lm

Kær­lig­heds­hi­sto­ri­en om kon­gens læ­ge og dron­nin­gen har in­spi­re­ret bå­de fi lm, te­a­ter­styk­ker og bø­ger. I 2012 fi k fi lmen ’ En kon­ge­lig aff ære’ med Mads Mik­kel­sen som Stru­en­see og det­te års Oscar­vin­der Ali­cia Vi­kan­der i rol­len som den en­som­me dron­ning Ca­ro­li­ne Mat­hil­de, skabt for­ny­et op­mærk­som­hed om for­ti­dens for­bud­te kær­lig­hed.

Hvor man­ge for­bud­te kær­lig­heds­aff ærer, der ud­spil­ler sig li­ge nu i Dan­mark, er det na­tur­lig­vis umu­ligt at si­ge no­get om. Må kær­lig­he­den og li­vet sej­re over frygt og for­dom­me, så frem­ti­dens kær­lig­heds­dra­ma­er ik­ke får en li­ge så dø­de­lig ud­gang som for­ti­dens.

Dor­te Han­sen | doh@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.