MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

Jim­my Col­ding - nu med nyt eft er­navn Bacoll ( født 10. juli 1969) er san­ger og sku­e­spil­ler. Han er mest kendt som for­san­ger i Zi­di­da­da, men er og­så med i grup­pen Eve­ry­bo­dy’s Tal­king sam­men med Bil­ly Cross og Lars Maas­bøl. Han er ud­lært ma­ski­n­ar­bej­der og ar­bej­de­de 2 år som svend. Han er og­så en af ho­ved­rol­le­in­de­ha­ver­ne i mu­si­ca­len Den ene­ste ene fra 2012. På druk ju­le­aft en

Min far er født eng­læn­der men som halvt ye­me­nit og halvt in­der. Han fl yt­te­de fra den bri­ti­ske ko­lo­ni i Ye­men til Eng­land, da han var 19, og sam­men med en kam­me­rat tog han vi­de­re til Dan­mark på fe­rie, for de skul­le se på nog­le skan­di­na­vi­ske pi­ger. Han mød­te min mor - Ve­ra fra Syd­hav­nen - den som­mer, og sød mu­sik op­stod, og det er grund­la­get for, at jeg er her i dag. Han er ud­dan­net po­li­tiof­fi cer, i Dan­mark ar­bej­de­de han dog for Fixva­ske­ri­er­ne og se­ne­re som kuff ert­slæ­ber for SAS - det gav en fed løn og go­de rej­se­mu­lig­he­der. Mi­ne for­æl­dre var sam­men fra 1966 til 1975. Kå­re­ne var små, især for­di min far hav­de travlt med at fy­re ka­gen af, f. eks. skred han på druk min før­ste jul. Min mor hav­de li­ge sat fl æske­s­teg i ov­nen, og han sag­de: Jeg går li­ge ned og får en ba­jer i en ti­mes tid - og så duk­ke­de han op igen 2. ju­le­dag.

1.

Snak­ke­de ik­ke me­get

De før­ste tre år af mit liv sag­de jeg ik­ke en lyd. Min mor og far tro­e­de, jeg var stum, og læ­gen sag­de, at der var stor sand­syn­lig­hed for, at jeg al­drig kom til at ta­le. Det hav­de jo ik­ke væ­ret så hel­digt som san­ger, og fra den ene dag til den an­den kom spro­get til. Vi bo­e­de de før­ste år på Nør­re­bro i Hum­le­bæk­ga­de i en 2- væ­rel­ses uden bad og fi k si­den mu­lig­hed for at fl yt­te til luksus i Is­høj. På Gil­brovej i Is­høj fi k vi en lej­lig­hed med fi re væ­rel­ser, en stor stue og to ba­de­væ­rel­ser samt al­tan. Det var en lyk­ke­lig tid, og min on­kel og tan­te bo­e­de tæt på i Glo­strup, og der var fa­mi­li­ens ko­lo­ni­ha­ve i Brønd­by­ve­ster.

2.

Den bed­ste ra­cer­ba­ne

I 1975 fi k jeg en Sca­le­xtric- ra­cer­ba­ne, det var jo ’ the shit’ den­gang.

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.