Hi­sto­ri­en

BT - - REJSER -

ene har en pri­mi­tiv ovn, et skri­ve­bord, et spi­se­bord og to sen­ge, og det an­det skur er værk­ste­det, hvor fl yet blev kon­stru­e­ret og sam­let. En stærk kon­trast til de test­fa­ci­li­te­ter, som be­nyt­tes i mo­der­ne fl yud­vik­ling. Fo­re­stil dig en F- 35 in­ge­ni­ør, der mel­lem to ud­reg­nin­ger li­ge skal smi­de en knu­de me­re i ov­nen for at hol­de var­men. Det kræ­ver en sær­lig form for ved­hol­den­hed og pas­sion at sid­de i bi­den­de kold kuling i et skur, der får et mo­der­ne ko­lo­ni­ha­ve­hus til at lig­ne et min­dre jagtslot, og tyg­ge på ae­ro­dy­na­mi­ske ud­reg­nin­ger, mens bror­mand står med stå­l­t­råd, træ- li­ster og sejl­dug og ham­rer i sku­ret ved si­den af. Alt sam­men for må­ske at lyk­ke­des med en kon­struk­tion, der sen­der dig op i luft en, og som in­gen ga­ran­ti le­ve­rer for, at den og­så får dig helskin­det ned igen.

Ved si­den af de to sku­re står en ræk­ke sten. De vi­ser, hvor­fra brød­re­ne let­te­de og lan­de­de . Det gi­ver et me­get lav­prak­tisk og kon­kret ind­tryk af tu­re­ne. Den før­ste tur var kun et lil­le hop, men så blev de mo­di­ge­re. De skift edes til at fl yve, og på den sid­ste 57 se­kun­der lan­ge fl yv­ning til­ba­ge­lag­de Wil­bur 852 fod ( ca. 300 me­ter). Og det var eft er den fl yv­ning, at Jo­hn T. Da­ni­els og Fly­er One beg­ge kom til ska­de oven på et kraft igt vind­stød. Men da hav­de brød­re­ne be­vist de­res te­o­ri­er og ud­ført dem i prak­sis. De hav­de fo­re­ta­get ver­dens­hi­sto­ri­ens før­ste kon­trol­le­re­de fl yv­ning i et mo­tor­dre­vent fl y, der var tun­ge­re end luft .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.