Vit­ting­hus for­bi

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FINALEDRØMMEN BRAST

» Jeg får en pis­sestart i tred­je sæt, som og­så gi­ver ham selv­til­lid til at spil­le de lan­ge, hår­de du­el­ler, som han ger­ne vil, « sag­de Hans- Kri­sti­an Vit­ting­hus. Så mør ud Men ef­ter at ha­ve væ­ret ne­de 4- 13 fik dan­ske­ren kæm­pet sig op på 1013 ef­ter en du­el, hvor Ti­an Houwei blev små­ska­det. Og der­ef­ter blev det 11- 13.

» Der tro­e­de jeg fak­tisk på, at jeg kun­ne kom­me til­ba­ge. Han så mør ud, men han vi­ste og­så, at han er god til at æde sig selv. Han gi­ver in­gen nem­me po­int væk, så jeg skal tje­ne al­le po­in­te­ne selv. Det er svært, når jeg selv lig­ger på græn­sen af, hvad jeg kan, og han så ik­ke træf­fer nog­le dår­li­ge be­slut­nin­ger. «

Hans- Kri­sti­an Vit­ting­hus var trods ne­der­la­get den af de dan­ske her­re­sing­le- spil­le­re, der nå­e­de længst i årets tur­ne­ring, for bå­de Vik­tor Axel­sen og sid­ste års fi­na­list, Jan Ø. Jør­gen­sen, måt­te se sig slå­et i kvart­fi­na­len.

» Jeg er træt af, at jeg tab­te kam­pen, men sam­ti­dig sy­nes jeg, at min præ­sta­tion i tur­ne­rin­gen er fuld­stæn­digt fa­bel­ag­tig. Jeg hav­de på for­hånd sagt, at jeg vil­le væ­re til­freds, selv­om jeg tab­te, hvis jeg ba­re hav­de for­søgt alt. Og det gjor­de jeg vir­ke­lig, « sag­de Hans- Kri­sti­an Vit­ting­hus.

I fi­na­len kom­mer Ti­an Houwei Jeg er træt af, at jeg tab­te kam­pen, men sam­ti­dig sy­nes jeg, at min præ­sta­tion i tur­ne­rin­gen er fuld­stæn­digt fa­bel­ag­tig til at stå over for sin lands­mand, Lin Dan, som tid­li­ge­re har vun­det tur­ne­rin­gen fem gan­ge. Mixed­doub­le i fi­na­len I mixed­doub­le er der dansk fi­na­le­del­ta­gel­se, da Chri­stin­na Pe­der­sen og Jo­a­chim Fi­s­cher slog det en­gel­ske æg­te­par Ga­bri­el­le og Chris Adco­ck i to sæt i se­mi­fi­na­len.

I fi­na­len mø­der dan­sker­ne det in­do­ne­si­ske par, Deb­by Sus­an­to og Pra­ve­en Jor­dan.

Chri­stin­na Pe­der­sen hav­de og­så mu­lig­he­den for at kom­me i fi­na­len i da­medoub­le sam­men med Ka­mil­la Ryt­ter Juhl. I se­mi­fi­na­len mod ki­ne­ser­ne Tang Yu­an­ting og Yu Yang tab­te dan­sker­ne kne­bent før­ste sæt med 19- 21, hvor­ef­ter de over­be­vi­sen­de tog næ­ste sæt med 21- 9. I af­gø­ren­de sæt var ki­ne­ser­ne desvær­re igen to­ne­an­gi­ven­de og luk­ke­de kam­pen med 21- 14.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.