’ Jeg vil­le gå eft er Lars Ol­sen’

BT - - ALKA SUPERLIGA -

JEG HAR SKRE­VET en del om Brønd­by al­le­re­de i den­ne sæ­son – og det var så­dan set ik­ke me­nin­gen, at jeg vil­le ha­ve væ­ret ude af det spor igen i den­ne uge, men med de sa­ger, vi har op­le­vet i klub­ben i lø­bet af ugen, er der ik­ke an­dre ve­je end at ta­ge en tur me­re.

Som jeg ser det ude­fra, er der sket det i Brønd­by, som nog­le gan­ge sker, når sto­re per­son­lig­he­der el­ler rig­mænd i kraft af de­res vil­lig­hed til at bru­ge pen­ge på en fod­bold­klub, som de dy­best set ba­re er fans af, sus­pen­de­rer de­res ta­lent for at dri­ve en virk­som­hed. Så sker det oft e, at døm­me­kraft en svig­ter, og man ry­ger i den fæl­de at tro, at man har for­stand på fod­bold.

Det får en enorm be­tyd­ning, for det er sjæl­dent fod­bol­dind­sigt, der brin­ger så­dan­ne folk til mag­ten.

Men som træ­ner i da­gens fod­bold­ver­den må man le­ve med det. Der er ik­ke så man­ge job i vo­res bran­che, og det her er

og ret nor­malt, at en be­sty­rel­ses­for­mand el­ler klu­be­jer har no­get at si­ge og gi­ver sit be­syv med på det sport­s­li­ge. Det er en præ­mis, man må ac­cep­te­re, at der kan sid­de folk, som ik­ke har den sam­me fod­bold­for­stand, men med stor ind­fl ydel­se. HVIS VI KAN ta­ge det, der blev sagt der­u­de i ons­dags for på­ly­den­de, og det må vi jo gå ud fra, hav­de Jan Bech An­der­sen bå­de hå­bet og øn­sket, at Tho­mas Frank vil­le fort­sæt­te som træ­ner i klub­ben. Det hæn­ger jo unæg­te­ligt lidt dår­ligt sam­men med det, som hans al­ter ego har skre­vet på fan­forum­met, hvor han har ud­trykt en me­get ty­de­lig dis­respekt for Tho­mas Frank.

Der­for kan jeg kun ha­ve for­stå­el­se for den kon­se­kvens, Tho­mas Frank har la­det det få ved at gå, når han nu har læst, hvad for­man­den og­så tæn­ker om ham.

In­den en træ­ner skal for­la­de en klub, la­ver man som oft est en aft ale om den for­tæl­ling, man går ud med om af­ske­den. Jeg tviv­ler dog på, at Tho­mas Frank har vil­let ind­gå ret man­ge kom­pro­mi­ser her, for han kan gå med vær­dig­hed, og den, der står til­ba­ge og som den sto­re ta­ber, er klub­ben eks­po­ne­ret ved Jan Bech An­der­sen. Så Tho­mas Frank var i en gun­stig po­si­tion her.

Han for­la­der i mi­ne øj­ne Brønd­by re­la­tivt up­let­tet. HVIS MAN VIL kri­ti­se­re hans re­sul­ta­ter, skal man kri­ti­se­re, at han ik­ke er ble­vet bed­re end num­mer tre – men det lig­ger eft er mi­ne be­gre­ber ab­so­lut in­den for det ac­cep­tab­le. Det kan godt væ­re, at nog­le i Brønd­by me­ner, at man skul­le væ­re me­get bed­re, men i den kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tion, klub­ben be­fi nder sig i, er FCK og FC Midtjyl­land alt­så bed­re rent øko­no­misk, og der­for skal Brønd­by præ­ste­re me­get bed­re på nog­le an­dre pa­ra­me­tre for at slå dem.

Det kun­ne ha­ve væ­ret ved at væ­re bed­re til at hen­te spil­le­re, der pas­ser net­op ind i de­res kon­cept. Det har de be­stemt ik­ke væ­ret bed­re til. Det kun­ne ha­ve væ­ret ved, at Tho­mas Frank som træ­ner kun­ne no­get, som Glen Rid­ders­holm, Stå­le Sol­bak­ken og Jess Thorup ik­ke kan – det ser jeg hel­ler ik­ke skul­le væ­re til­fæl­det. Der­for me­ner jeg, at de har præ­ste­ret o. k. VI SKAL STA­DIG hu­ske, at Tho­mas Frank var ca­stet til at væ­re le­der og chef for en trup, som i sit af­sæt var en helt an­den, end det han har få­et at ar­bej­de med. Han blev an­sat til et helt an­det pro­jekt, end det han skul­le ud­fø­re. Han var godt ca­stet til det op­rin­de­li­ge, men det kan kun ha­ve væ­ret usik­kert, om han var god nok til det, som han så end­te med at stå med, for det hav­de han al­drig prø­vet før. Han hav­de al­drig væ­ret chef for me­ri­te­re­de spil­le­re, men kun væ­ret træ­ner for un­ge spil­le­re med et po­ten­ti­a­le.

Han har stå­et med en sær­de­les bro­get for­sam­ling af spil­le­re: Sto­re stjer­ner, spil­le­re, der le­ve­de på de­res for­tid og nog­le ind­køb, som vi­ste sig ik­ke at væ­re i nær­he­den af at væ­re i or­dent­lig form til at spil­le. Det har væ­ret ud­for­dren­de.

Her­til kom­mer så dis­se ele­men­ter af uro, som jo og­så har skul­let hånd­te­res. Per Rud blev fy­ret, og Tro­els Bech kom til – ik­ke at jeg har op­le­vet an­det, end at re­la­tio­nen med Bech er ble­vet be­gyndt godt, men det er dog en ny sam­ar­bejds­part­ner. Vi har og­så set en for­mand, som har væ­ret ak­tiv og me­get eks­pli­cit i me­di­er­ne om­kring, hvad han sy­nes. Og så­dan­ne ting kan må­ske gå no­gen­lun­de upå­ag­tet hen i provin­s­klub­ber, som af og til får mu­lig­hed for at dum­me sig, uden me­di­er­ne er sær­ligt in­ter­es­se­ret i det, men det kan man ik­ke tre ste­der i Dan­mark: I AGF, FCK og Brønd­by. Og sær­ligt i Brønd­by får det en vold­som be­vå­gen­hed. JEG SY­NES, BRØND­BY skal gå eft er Lars Ol­sen som ny træ­ner. Han har le­ve­ret fl ot hånd­værk, han har væ­ret i sto­re klub­ber, han var som OB- træ­ner den, der var tæt­test på at ud­for­dre FCK, da hol­det var bedst se­ne­st. Han hånd­te­re­de sto­re spil­le­re i OB uden pro­ble­mer og la­ve­de fl ot­te re­sul­ta­ter i Ran­ders. Han be­hø­ver ik­ke pu­ste sig op, hvis han kom­mer til Brønd­by, for han er al­le­re­de stor. Han er i øv­rigt Brønd­by- mand hi­sto­risk set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.