Klavs Bruuns OL- be­kym­ring

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS -

JEG TROR IK­KE, at Klavs Bruun Jør­gen­sen går en uge i mø­de med god nat­te­søvn. Tvær­ti­mod skal land­stræ­ne­ren nok indstil­le sig på en uge med grub­le­ri­er, be­kym­rin­ger og uro­lig ma­ve frem mod næ­ste we­e­kends OL- kval i Aar­hus. DET ER SVÆRT at fo­re­stil­le sig et an­der­le­des sce­na­rie, eft er at kvin­delands­hol­det i går blev skilt ad af Rusland i spe­ci­elt før­ste halv­leg af EM- kva­li­fi ka­tions­kam­pen i Næst­ved. 22- 24 lød slutcif­re­ne, men de for­tæl­ler ik­ke den ful­de hi­sto­rie om et lands­hold, der pe­ri­o­de­vis var over­mat­chet. Eft er en gan­ske ac­cep­ta­bel ind­sats i ons­da­gens mø­de mel­lem de to na­tio­ner i Rusland, hvor dan­sker­ne tab­te 27- 31, var det langt hen ad vej­en usik­kert og fe­brilsk i re­tu­ro­p­gø­ret på sydsjæl­land­sk halgulv. DET HØ­RER SELV­FØL­GE­LIG med, at hånd­bold­kvin­der­ne i går stil­le­de i en re­ser­ve­spæk­ket ud­ga­ve, men det æn­drer dog ik­ke på, at det var be­kym­ren­de at se, hvor­dan hol­det le­ve­re­de en jam­mer­lig ind­sats i de før­ste 30 mi­nut­ter, hvor der mang­le­de fart, ag­gres­si­vi­tet og ti­m­ing over he­le linj­en.

I for­hold til de­fen­si­ven ven­ter der Klavs Bruun Jør­gen­sen et ar­bej­de med at få en me­re sam­men­tøm­ret midtzo­ne, som han si­den sin til­gang har byg­get op om­kring Per­nil­le Holms­gaard og Sti­ne Bod­holt. Men Bod­holt har bræk­ket en fi nger i den­ne uge, og det eft er­la­der et hul, som skal ud­fyl­des.

Og så skal Klavs Bruun no­get så in­der­ligt hå­be på, at Sti­ne Jør­gen­sen, som sad over i gårs­da­gens kamp på grund af læg­pro­ble­mer, kom­mer sig 100 pro­cent. Var no­gen i tvivl om hen­des be­tyd­ning, blev det åben­ba­ret i går, at hen­des ro og over­blik er enormt vig­tig for lands­hol­det. Li­ge nu er Sti­ne Jør­gen­sen lands­hol­dets klart vig­tig­ste spil­ler. SEL­VE NE­DER­LA­GET MOD rus­ser­ne er i sig selv lidt li­ge­gyl­digt. Om Dan­mark bli­ver et­ter el­ler to­er i EM- kval­pulj­en er ret uvæ­sent­ligt. Og selv om Klavs Bruun ger­ne vil­le ha­ve vun­det kam­pen, fø­ler jeg mig ret sik­ker på, at dan­sker­nes pla­ce­ring i EM- kval’en ra­ger ham cir­ka li­ge så me­get som va­luta­ku­r­sen i Uz­be­ki­stan. Så læn­ge de sik­rer sig en af de to øver­ste plad­ser og kom­mer med til EM - og da de to øv­ri­ge mod­stan­der i pulj­en er Tyr­ki­et og Portu­gal, bli­ver det ik­ke no­get pro­blem. PRO­BLE­MA­TISK TROR JEG der­i­mod det bli­ver næ­ste we­e­kend, når dan­sker­ne skal du­el­le­re med Mon­te­ne­gro, Ru­mæ­ni­en og Uru­gu­ay. Der er to OL- plad­ser på høj­kant, og mens Uru­gu­ay bli­ver en wal­ko­ver, skal der top­præ­sta­tio­ner til, hvis lands­hol­det skal be­sej­re Mon­te­ne­gro og/ el­ler Ru­mæ­ni­en. Beg­ge na­tio­ner tab­te lands­hol­det til i de­cem­ber un­der VM på hjem­me­ba­ne, og på det tids­punkt var dan­sker­ne eft er m i n me­ning i en stær­ke­re ud­ga­ve end den ak­tu­el­le.

Ne­top der­for kan Klavs Bruun umu­ligt væ­re ro­lig ved ud­sig­ten til OL- kva­li­fi ka­tio­nen. For­di han selv­føl­ge­lig for­ban­det ger­ne vil til de olym­pi­ske Le­ge i Rio til som­mer - men må­ske i end­nu hø­je­re grad for­di han ved, at OL- bil­let­ten på man­ge må­der kom­mer til at de­fi ne­re hans før­ste år i job­bet. En OL- bil­let vil ska­be ar­bejds­ro og vi­se, at hans pro­jekt med at gen­rej­se kvin­delands­hol­det går no­gen­lun­de eft er pla­nen. KIK­SER DET DER­I­MOD, vil det væ­re en kæ­be­ras­ler til selv­for­stå­el­sen på lands­hol­det. Og det vil eft er min me­ning tvin­ge Klavs Bruun til at over­ve­je me­get se­ri­øst, om han skal ryste hold­kor­tet, så det kan mær­kes på Ri­ch­ter- ska­la­en, og byg­ge no­get nyt op frem mod OL i 2020. MEN... NU SKAL vi hver­ken ma­le fan­den el­ler an­den dår­lig­dom på den rød­hvi­de væg på for­hånd. Det kan og­så væ­re, at kam­pe­ne mod Rusland har gi­vet Klavs Bruun de svar, han hav­de brug for, så hans hold står ul­tra skar­pt næ­ste we­e­kend.

For det er det, der er vig­tigt. For lands­hol­det, for Klavs Bruun og for dansk kvin­de­hånd­bold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.