’ Jeg for­svin­der’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

» Vi var nødt til at sik­re ho­spi­ta­let og re­k­rut­te­re sik­ker­heds­vag­ter. Vi var nødt til at hol­de jour­na­li­ster­ne væk, for­di det vil­le ha­ve væ­ret svært rent me­di­cinsk. Jeg for­står, at det skal rap­por­te­res, og at folk er in­ter­es­se­re­de. Men jeg me­ner og­så, at man som jour­na­list skal spør­ge sig selv, hvad og hvor­dan man rap­por­te­rer, « si­ger Sa­bi­ne Ke­hm.

» Der var og­så fle­re til­fæl­de med an­dre pa­tien­ters ven­ner og fa­mi­lie, der for­søg­te at få pen­ge af jour­na­li­ster. De gik rundt og til­bød in­for­ma­tion om Mi­cha­el. Læ­ger blev spurgt af be­sø­gen­de, om de vil­le væ­re i stand til at ta­ge et bil­le­de med de­res te­le­fon, og om der var mu­lig­he­der. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.