Bom­be­at­ten­tat ryster Tyr­ki­et

BT - - NYHEDER -

BOM­BE­AT­TEN­TAT En eks­plo­sion ryste­de i går Anka­ras ga­der, og ad­skil­li­ge blev dræbt og sår­et, rap­por­te­rer for­skel­li­ge ty rki­ske me­di­er. Gu­ver­nø­ren i den tyr­ki­ske ho­ved­stad sag­de, at mindst 34 blev dræbt, og 150 blev sår­et, rap­por­te­re­dee CNN Türk.

Det for­mode­de an­greb sker knap en må­ned eft er et blo­digt bom­be­at­ten­tat i by­en.

Eks­plo­sio­nen skal væ­re sket, da en bil eks­plo­de­re­de ved et bus­stop­pe­sted, rap­por­te­re­de tyr­kisk stats- tv.

Det stem­mer del­vist overens med en tid­li­ge­re mel­ding fra ste­det, om at eks­plo­sio­nen ske­te, da en bil tor­pe­de­re­de en bus.

År­sa­gen til gårs­da­gens eks­plo­sion var i går aft es end­nu ik­ke op­lyst fra of­fi ci­elt hold. Lo­ka­le me­di­er rap­por­te­re­de, at der og­så blev skudt. Det blev dog kke be­kræft et af myn­dig­he­der­ne.

En sik­ker­hed­s­kil­de sag­de til nyheds­bu­reau­et Reu­ters, at der bå­de var dræb­te og sår­e­de eft er eks­plo­sio­nen, der skal væ­re sket nær en park i den tyr­ki­ske ho­ved­stad.

Am­bu­lan­cer ha­ste­de til Kizilay­plad­sen, der lig­ger cen­tralt i by­en. Tv­bil­le­der vi­ste iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP, at der stod fl ere ud­brænd­te bi­ler og en bus på eks­plo­sions­ste­det.

Det er kun en må­ned si­den, at om­kring 30 men­ne­sker mi­ste­de li­vet, da en bom­be gik af nær mi­li­tær­byg­nin­ger i ho­ved­sta­den.

Tyr­ki­ske myn­dig­he­der har sagt, at kur­di­ske mi­li­tan­te stod bag an­gre­bet i fe­bru­ar, da en bil la­det med spræng­stoff er eks­plo­de­re­de ved mi­li­tær­bus­ser.

Eft er an­gre­bet stram­me­de de tyr­ki­ske myn­dig­he­der sik­ker­he­den i lan­det. Blandt an­det har man ind­sat fl ere be­tjen­te i ga­der­ne.

Tyr­ki­ets re­ge­ring har in­si­ste­ret på, at sel­ve an­gre­bet blev ud­ført af et med­lem af de kur­di­ske YPG- styr­ker i et sam­ar­bej­de med Kur­di­stans Ar­bej­der­par­ti, PKK.

Det sker, selv om en an­den kur­disk grup­pe har ta­get skyl­den for an­gre­bet.

Tyr­ki­ets præ­si­dent, Re­cep Tayyip Er­do­gan, sag­de eft er an­gre­bet, at » sta­ten al­drig vil op­gi­ve ret­ten til at for­sva­re sig selv og si­ne bor­ge­re « , skri­ver Reu­ters.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.