Kes skyg­ge

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 14. MARTS 2016

Den hi­sto­risk la­ve olie­pris­har ind­skræn­ket det

øko­no­mi­ske rå­de­rum med fem mia. kr. Fi­nans­mi­ni­ste­ren kal­der si­tu­a­tio­nen for

dra­ma­tisk.

Løk­ke står uen­de­lig svagt i me­nings­må­lin­ger­ne, og re­ge­rin­gen er li­ge kom­met ud af en stor kri­se. Der­for sen­der det et sig­nal om, at Løk­ke ik­ke er en lang­tids­løs­ning

PENGESTRID Som en af de bedst sæl­gen­de kvin­de­li­ge so­lo­kunst­ne­re no­gen­sin­de mang­ler Ma­ri­ah Ca­rey be­stemt ik­ke pen­ge. Hen­des per­son­li­ge for­mue er ble­vet an­slå­et til at væ­re tæt på 520 mil­li­o­ner dol­lar, sva­ren­de til næ­sten 3,5 mil­li­ar­der kro­ner.

Net­op der­for er hen­des 51- åri­ge bror Mor­gan Ca­rey ra­sen­de over, at sang­stjer­nen ik­ke vil bi­dra­ge øko­no­misk til be­hand­lin­gen af de­res dø­en­de sø­ster, Ali­son Ca­rey, som li­der af hiv.

Over for avi­sen The Sun kal­der han sin sø­ster for ’ en heks’.

» Ma­ri­ah er nødt til ta­ge sig sam­men. Jeg fløj fra Hawaii sid­ste år, hvor Ali­son lå med ilt- ma­ski­ne, og jeg tro­e­de, at hun skul­le dø. Min sø­ster duk­ke­de ik­ke en­gang op på ho­spi­ta­let. Hel­dig­vis kla­re­de Ali­son det miraku­løst, men nu har hun brug for hjer­ne- og ry­grads- ope­ra­tio­ner. Ali­son har des­pe­rat for­søgt at få fat på Ma­ri­ah igen og igen. Men vi hø­rer al­drig fra hen­de, « si­ger Mor­gan Ca­rey til The Sun. Du er en heks » Din sø­ster er dø­en­de, og hun kæm­per, men hvor er du? Du sy­nes selv, du er så fan­ta­stisk, men du er en heks. «

Han læg­ger ik­ke skjul på, hvor­dan han op­fat­ter Ma­ri­ah Ca­rey som per­son:

» Hun bru­ger sik­kert fle­re pen­ge på hund­emad, end det vil­le ko­ste hen­de at ta­ge sig af vo­res sø­ster. «

Mor­gan Ca­rey an­kla­ger des­u­den søste­ren for at væ­re vold­somt sel­v­op­ta­get.

» Da jeg skrev til Ma­ri­ah, at min ko­ne og jeg hav­de mi­stet vo­res barn, sva­re­de hun al­drig på min email. Men det er ty­pisk, for Ma­ri­a­hs ver­den dre­jer sig kun om hen­de selv. «

The Sun har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Ma­ri­ah Ca­rey.

Kri­sti­an Jensen har ind­ledt en uti­dig de­bat om ar­ve­føl­gen i Ven­stre, mens Løk­ke for­sø­ger at sti­ve

sin po­si­tion af.

Løk­ke går fra top­mø­de til top­mø­de i EU for at fin­de en hold­bar løs­ning på flygt­nin­ge­kri­sen. Li­be­ral Al­li­an­ce er pa­rat til at væl­te re­ge­rin­gen til ef­ter­å­ret, hvis den næg­ter

at let­te skat­ten.

De op­le­ver, at Løk­ke er ble­vet kørt rundt i ma­ne­gen af Sø­ren Pa­pe Poul­sen, og de er util­fred­se med, at Eva Kjer Han­sen kør­te par­løb med Bæ­re­dyg­tigt

Land­brug.

Løk­ke mi­ste­de tro­vær­dig­hed, da han un­der re­ge­rings­kri­sen tru­e­de med at ud­skri­ve valg. Men det

var bluf.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.