ET MODEFÆNOM

BT - - NYHEDER -

Pu­re­heart - kon­kurs ju­ni 2011 Benedikte Utzon - kon­kurs maj 2012 De­sig­ner Benedikte Utzon, der blandt an­det har de­sig­net tøj til dron­ning Mar­gret­he og kron­prin­ses­se Mary, gik kon­kurs med fi rma­et for fi re år si­den, hvor fi rma­et Top­brands op­køb­te stør­ste­delen af kon­kurs­bo­et - in­klu­siv ret­tig­he­der­ne til nav­net Benedikte Utzon. Si­den da har Benedikte utzon tabt en om­dis­ku­te­ret sag, da hun for­søg­te at de­sig­ne nyt tøj i eget navn.

Den tid­li­ge­re fo­to­mo­del Hen­ri­et­te Zo­bels fi rma Pu­re­heart blev ramt af fi nanskri­sen for fem år si­den. Eft er 10 års- ju­bilæ­et var øko­no­mi­en ik­ke god nok i fi rma­et. Hun for­kla­re­de den­gang over­for Bør­sen, at hun for­søg­te at skift e stra­te­gi og ar­bej­de hårdt på at red­de Pu­re­heart. Det lyk­ke­des dog ik­ke eft er fl ere års un­der­skud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.