EN

BT - - NYHEDER -

KRI­SE­TI­DER Da Bruuns Ba­zaar tid­li­ge­re på ugen gik kon­kurs, var mo­de­hu­set blot ét af en ræk­ke dan­ske tøj­mær­ker, der de se­ne­re år har smidt hånd­klæ­det i rin­gen. Men bran­che­for­e­nin­gen Dansk Mo­de og Te­xtil er ik­ke be­kym­ret og for­kla­rer kon­kur­ser­ne med en bran­che, der - li­ge­som mo­den selv - er me­get om­skif­te­lig. Eva Kru­se, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i net­værk­sor­ga­ni­sa­tio­nen Da­nish Fas­hion In­sti­tu­te, for­kla­rer, at ta­bet af Bruuns Ba­zaar er stort, da mo­de­hu­set i sin tid var blandt de dan­ske pio­ne­rer, der har væ­ret med til at ska­be den dan­ske mo­de, vi ken­der i dag.

» Da vi fik nyhe­den, gik det som et chok gen­nem hu­set. Og vi er så­dan set sta­dig ret ryste­de over det. For mig er det hi­sto­risk set en tra­ge­die, at det gik så­dan for Bruuns Ba­zaar, « si­ger hun til BT.

Det po­pu­læ­re tøj­mær­ke er blot ét af man­ge sto­re dan­ske mo­de­hu­se, som al­le er gå­et kon­kurs de se­ne­re år. Og­så Me­tro­pol ( St- Mar­tins, Su­it, Snob og Norr), Hen­ri­et­te Zo­bels Pu­re Heart og Benedikte Utzon har dre­jet nøg­len om. Pres­se­chef i bran­che­for­e­nin­gen Dansk Mo­de og Te­xtil, Si­mon Han­sen er ær­ger­lig over kon­kur­sen og tror ik­ke, det bli­ver den sid­ste af slagsen i år. Men han me­ner ik­ke, der er ta­le om en ten­dens, da bran­che­for­e­nin­gens ana­ly­se ik­ke vi­ser en stig­ning i an­tal­let af kon­kur­ser sam­ti­dig med, man ik­ke fin­der no­gen sam­men­hæng mel­lem de kon­kurs­ram­te mo­de­hu­se. Han pe­ger der­i­mod på, at bran­chen he­le ti­den æn­drer sig - me­get lig det tøj, som fir­ma­er­ne de­sig­ner

» Det er ve­mo­digt og vir­ke­lig ær­ger­ligt med Bruuns Ba­zaar, og det på- Wa­ck­er­haus - kon­kurs fe­bru­ar 2016 Tri­ne Wa­ck­er­haus og part­ne­ren Chri­sti­ne Scher­ti­ger valg­te at si­ge stop og luk­ke ned for de­res fæl­les fir­ma. År­sa­gen var, at de to var neds­lid­te ef­ter fle­re år med pro­ble­mer med bu­tik­ker, der ik­ke har kun­net be­ta­le reg­nin­ger­ne til Wa­ck­er­haus til ti­den. vir­ker rig­tig man­ge men­ne­sker. Men det er en om­skif­te­lig bran­che, og hvis man ik­ke er om­stil­lings­pa­rat, er man ud­sat. Nye dan­ske mo­de­fir­ma­er står klar til at over­ha­le, og så­dan har det al­tid væ­ret. Der­u­d­over har der i man­ge år væ­ret et fald i sal­get af tøj i Dan­mark, og man er nødt til at tæn­ke in­ter­na­tio­nalt, hvis man vil slå igen­nem. Det op­le­ver vi hel­dig­vis, at man­ge nye dan­ske mo­de­hu­se er go­de til, « si­ger han til BT.

Den dan­ske mo­de­bran­che har haft en op­ad­gå­en­de ud­vik­ling, og den sam­le­de om­sæt­ning er ste­get gen­nem de se­ne­ste tre år og lig­ger nu på knap 42 mil­li­ar­der om året. Som Si­mon Han­sen kom­mer ind på, er eks­por­ten en væ­sent­lig år­sag til frem­gan­gen, da den teg­ner sig for 60 pro­cent af den sam­le­de om­sæt­ning. Kun­der­ne hand­ler på net­tet Men dan­ske tøj­bu­tik­ker har sto­re ud­for­drin­ger, vi­ser De­loit­tes Mo­de­a­na­ly­se for 2015. Tøjsal­get fo­re­går i sti­gen­de grad i bu­tik­ker on­li­ne, og der­med går man­ge kun­der udenom de fy­si­ske bu­tik­ker. 4 ud af 10 dan­ske tøj­bu­tik­ker kø­rer med un­der­skud, og den fi­nan­si­el­le kri­se næv­nes som en af grun­de­ne til, at man­ge dan­ske for­bru­ge­re sø­ger til­bud­de­ne på net­tet frem­for at sø­ge mod by­ens bu­tik­ker. Og der er ik­ke ud­sigt til bed­re ti­der, for­kla­rer Mor­ten Ste­in­metz fra De­loit­te. Bruuns Ba­zaar - kon­kurs marts 2016

» Ana­ly­sen vi­ser, at for­bru­ger­ne ik­ke ven­der til­ba­ge til de fy­si­ske tøj­bu­tik­ker fo­re­lø­big. Un­der kri­sen har for­bru­ger­ne for al­vor skif­tet ad­færd. For­bru­ger­ne vil ha­ve la­ve pri­ser, høj ser­vi­ce, og så skal det væ­re nemt at shop­pe, « ci­te­res han for i De­loit­tes ana­ly­se.

Si­mon Han­sen fra Dansk Mo­de og Te­xtil for­kla­rer, at dan­ske mo­de­hu­se sæl­ger sto­re par­ti­er tøj med ra­bat til sto­re en­gros­fir­ma­er, som sæl­ger tø­jet vi­de­re på in­ter­net­tet. Ra­bat­ten gør pri­sen la­ve­re on­li­ne end i de fy­si­ske dan­ske bu­tik­ker og ska­ber min­dre salg for mo­de­hu­se­ne i dan­ske bu­tik­ker.

Til trods for ud­for­drin­ger­ne er man hos Da­nish Fas­hion In­sti­tu­te og Dansk Mo­de og Te­xtil me­get op­ti­mi­stisk an­gå­en­de den dan­ske mo­de­bran­ches frem­tid.

» Den dan­ske mo­de­bran­che la­ver tøj, som folk kan for­hol­de sig til – og­så pris­mæs­sigt. Dansk mo­de har al­drig væ­ret stør­re end i dag, « si­ger Eva Kru­se fra Da­nish Fas­hion In­sti­tu­te, og bli­ver bak­ket op af Si­mon Han­sen fra Dansk Mo­de og Te­xtil:

» Bå­de de etab­le­re­de og de nye eks­port­mar­ke­der sti­ger for den dan­ske mo­de­bran­che, og der er stor in­ter­es­se for dansk mo­de i ud­lan­det. Pris­ni­veau­et for dan­ske tøj­mær­ker er sta­dig over­kom­me­ligt, og der er ta­le om godt de­sign og go­de va­rer. « Brød­re­ne Theis og Bjørn Bruun stif­te­de fir­ma­et i 1994 og var blandt en ræk­ke dan­ske mo­de­hu­se, der fik skabt stor op­mærk­som­hed om dansk mo­de i ud­lan­det. Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra fir­ma­et i mo­de­ma­ga­si­net Costu­me, var Bruuns Ba­zaar midt i en så­kaldt fi­nan­si­el turn- aro­und, der skul­le sik­re fir­ma­et fremad­ret­tet. Men det lyk­ke­des ik­ke at gen­nem­fø­re den, og ef­ter 22 år ind­gav brød­re­ne kon­kurs­be­gæ­ring blot få uger ef­ter Wa­ck­er­haus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.