Læ­ge vil­le ind­læg­ge selv­mord­spi­lo­ten Lu­bitz

BT - - NYHEDER -

Den fran­ske ha­va­ri­kom­mis­sion ( BEA) an­be­fa­ler, at der ind­fø­res skrap­pe­re læ­ge­tjek af pi­lo­ter. Det kom frem søn­dag i den en­de­li­ge rap­port om det ty­ske pas­sa­ger­fly fra Ger­manwings, der styr­te­de ned i de fran­ske al­per i marts sid­ste år.

An­den­pi­lo­ten An­dreas Lu­bitz lod med vil­je sin Air­bus 320 med 150 om bord bra­ge ind i en bjergsi­de. En dan­sker var blandt de om­kom­ne.

Lu­bitz led af en svær de­pres­sion og hav­de man­ge gan­ge op­søgt for­skel­li­ge læ­ger med si­ne pro­ble­mer.

» Der er be­hov for kla­re­re reg­ler om, hvor­når man kan kræ­ve for­tro­li­ge op­lys­nin­ger om pi­lo­ters men­tale pro­ble­mer vi­de­re­gi­vet til myn­dig­he­der­ne. Det be­hø­ves for at fast­slå, hvor­når det er nød­ven­digt at op­hæ­ve læ­gers for­tro­lig­heds­løf­te, « sag­de Ar­naud Desjar­din, da han præ­sen­te­re­de BEA’s kon­klu­sio­ner.

» Ad­skil­li­ge pri­vat­prak­ti­se­ren­de læ­ger hav­de in­for­ma­tio­ner­ne om, at Lu­bitz var syg. Dis­se in­for­ma­tio­ner blev ik­ke vi­de­re­gi­vet til luft­fart­smyn­dig­he­der­ne el­ler til hans ar­bejds­gi­ver, « kon­sta­te­re­de Desjar­din.

Det frem­går af rap­por­ten, at en af de læ­ger, som den 27- åri­ge an­den­pi­lot An­dreas Lu­bitz hav­de op­søgt to uger før flystyr­tet, hav­de an­be­fa­let, at han skul­le la­de sig ind­læg­ge på et psy­ki­a­trisk ho­spi­tal.

Men den­ne læ­ge hav­de ik­ke in­for­me­ret myn­dig­he­der­ne om, hvad han hav­de an­be­fa­let.

BEA fast­slår, at Lu­bitz lå­ste sig in­de i co­ck­pit­tet, da fly­ets kap­ta­jn for en kort be­mærk­ning var væk. Her­ef­ter sty­re­de han med vil­je fly­et ind en bjergsi­de i Frank­rig.

Fly­et var på vej fra Bar­ce­lo­na til Düs­sel­dorf.

BEA går ik­ke så langt som at an­be­fa­le re­gel­mæs­si­ge psy­ki­a­tri­ske un­der­sø­gel­ser af al­le pi­lo­ter. Men de fran­ske ha­va­ri­myn­dig­he­der me­ner, at al­le pi­lo­ter, der har en for­tid med psy­ki­ske li­del­ser, skal un­der­sø­ges fort­lø­ben­de. Op­søg­te 40 læ­ger Ef­ter ka­ta­stro­fen sid­ste år har en del luft­fart­s­sel­ska­ber ind­sat nye lå­se, så det ik­ke læn­ge­re er mu­ligt fuld­stæn­dig at af­lå­se co­ck­pit­tet.

Ger­manwings er ejet af Luft­hansa, og Lu­bitz be­gynd­te i sep­tem­ber 2008 på Luft­hansas pi­lotsko­le. Men kun to må­ne­der se­ne­re meld­te han mid­ler­ti­digt fra på grund af en de­pres­sion.

Luft­hansas fly­me­di­cin­ske af­de­ling ind­før­te i 2009 en no­te i hans fly­cer­ti­fi­kat, ef­ter at man tre må­ne­der tid­li­ge­re hav­de næg­tet at ud­ste­de det til ham. Her hed det, at re­gel­mæs­si­ge læ­ge­un­der­sø­gel­ser var på­kræ­vet, og at cer­ti­fi­ka­tet ik­ke læn­ge­re vil­le væ­re gyl­digt, hvis han fik en de­pres­sion. Men det gik i glem­me­bo­gen un­der­vejs.

Au­gust sam­me år genop­tog han sin pi­lo­tud­dan­nel­se.

Men han måt­te i åre­ne ef­ter i terapi for at be­kæm­pe selv­mord­s­tan­ker, og han op­søg­te over 40 for­skel­li­ge læ­ger om sin psy­ko­se.

DA FLY­ET FRA GER­MANWINGS STYR­TE­DE Den fran­ske ha­va­ri­kom­mis­sion har på co­ck­pit­dø­ren for at kom­me ind. tid­li­ge­re of­fent­lig­gjort in­for­ma­tio­at den 28- åri­ge må ha­ve blo­ke­ret ner fra de to sor­te bok­se i Ger­man­co­ck­pit­dø­rens ko­delås in­de­fra. wings Air­bus A320. Fly­et styr­te­de at Lu­bitz ik­ke re­a­ge­re­de på ned 24. marts 2015 i de fran­ske opkald fra fly­kon­trol­len. al­per. Her­af frem­gik det: at an­den­pi­lo­ten ik­ke gjor­de no­get for at ret­te fly­et op, da en au­to­ma­tisk stem­me ad­va­re­de mod, at fly­et med 150 om bord nær­me­de sig jor­den.

at den 27- åri­ge an­den­pi­lot An­dreas Lu­bitz trak vej­ret nor­malt, helt indtil fly­et bra­ge­de ind i en bjergsi­de.

at an­den­pi­lo­ten ik­ke re­a­ge­re­de på kap­ta­j­nens ban­ken og spar­ken

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.