La­ve mænd og tyk­ke kvin­der tje­ner mindst

BT - - NYHEDER -

ÅRS­OP­GØ­REL­SE Over 1,7 mil­li­on dan­ske­re har tjek­ket, om de skal be­ta­le el­ler ha­ve pen­ge til­ba­ge i skat. Det med­del­te Skat søn­dag mor­gen på Twit­ter. Skat åb­ne­de for tjek fre­dag aft en, og si­den har der væ­ret pres på hjem­mesi­den med ti­melan­ge kø­er for at kom­me til. Al­le­re­de lør­dag aft en hav­de over en mil­li­on tjek­ket års­op­gø­rel­sen.

Det har væ­ret let­test at kom­me til i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer, mens ven­te­ti­den op ad da­gen lør­dag var helt op­pe at ram­me fi re ti­mer.

Me­d­ar­bej­de­re fra Skat har og­så haft travlt med at be­sva­re hen­ven­del­ser via Fa­ce­book og Twit­ter. Sidst på eft er­mid­da­gen lør­dag var der kom­met over 2.500 hen­ven­del­ser ale­ne via Fa­ce­book. Flest får pen­ge til­ba­ge Der er som re­gel fl ere, der har be­talt for me­get i skat, end skat­tey­de­re der har be­talt for lidt.

I alt 4,4 mil­li­o­ner dan­ske­re kan tjek­ke de­res års­op­gø­rel­ser. Sid­ste år fi k 3,4 mil­li­o­ner skat­tey­de­re i alt 17 mil­li­ar­der kro­ner til­ba­ge i skat, mens om­kring en mil­li­on skat­tey­de­re skyld­te seks mil­li­ar­der kro­ner i restskat, da regn­ska­bet blev gjort op sidst i marts 2015.

På års­op­gø­rel­sen kan du se, om du skal be­ta­le restskat el­ler får pen­ge til­ba­ge.

Har du æn­drin­ger el­ler nye tal, kan du op­ly­se det i års­op­gø­rel­sen in­den 1. maj 2016. Så kan æn­drin­ger­ne nå at kom­me med på den før­ste års­op­gø­rel­se.

Hvis du skal ha­ve pen­ge til­ba­ge, går de au­to­ma­tisk ind på din kon­to fra den 12. april. Hvis det er me­re end 100.000 kro­ner, kan der dog godt gå lidt læn­ge­re tid.

Ty­pisk er der fl ere, der har be­talt for me­get i skat, end skat­tey­de­re der har be­talt for lidt.

SKUD­DRA­MA

FOR­SKEL­S­BE­HAND­LING Det er ik­ke kun ihær­dig­hed og ar­bejds­kva­li­fi ka­tio­ner, der spil­ler ind på løn­sed­len. Stør­rel­sen på kvin­ders løn afh æn­ger og­så af, hvor man­ge ek­stra ki­lo de har på si­de­be­ne­ne. For mæn­de­nes ved­kom­men­de gæl­der det, at jo fl ere cen­ti­me­ter de sky­der i vej­ret, des fl ere pen­ge lø­ber der ind på løn­kon­to­en.

Det vi­ser en ny un­der­sø­gel­se fra bri­ti­ske Uni­ver­si­ty of Exe­ter, pu­bli­ce­ret i Bri­tish Me­di­cal Jour­ney, som kon­klu­de­rer, at over­væg­ti­ge kvin­der tje­ner min­dre end de slan­ke, og la­ve mænd tje­ner min­dre end de hø­je. Det skri­ver TV2.

For hvert 6,4 kg over­vægt bli­ver kvin­der i gen­nem­snit snydt for 14.500 kr. På sam­me må­de er der kon­tant af­reg­ning for mænds høj­de. For hver 7,6 cm de mang­ler i høj­den, bli­ver de snydt for 14.500 kr. Det er ik­ke no­get nyt, at ud­se­en­det og ik­ke kun er­fa­ring og ar­bejds­ind­sats har be­tyd­ning for løn­kon­to­en. Køns- og li­ge­stil­lings­for­sker ved Roskil­de Uni­ver­si­tet Ka­ren Sjørup er der­for ik­ke over­ra­sket over un­der­sø­gel­sens re­sul­ta­ter. Klas­se­fæ­no­men » Over­vægt er et ty­pisk klas­se­fæ­no­men, som pri­mært ram­mer dem, der ik­ke har så me­get at gø­re godt med. Er man over­væg­tig, bli­ver man iden­ti­fi ce­ret som ta­ber­ag­tig, som en af dem, der ik­ke har til­stræk­ke­lig selv­kon­trol og ik­ke har for­stå­et at læ­se nu­ti­dens krav om at spi­se sundt og mo­tio­ne­re me­get, « si­ger hun.

Det er diskri­mi­ne­ren­de, at den yd­re fremto­ning har så stor ind­fl ydel­se på løn­sed­ler­ne, me­ner hun:

» Til job­sam­ta­ler­ne skal man lig­ne et vin­der­men­ne­ske, og som over­væg­tig bli­ver man tit set som lidt ulæk­ker, lidt us­und og lidt for­kert. Der er sket en gru­som mar­keds­o­ri­en­te­ring af vo­res krop­pe, « si­ger Ka­ren Sjørup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.