Ja, ima­mer præ­di­ker imod de­mo­kra­ti­et

BT - - DEBAT -

KASHIF AH­MAD

i et land, så er man nødt til at in­d­ord­ne sig og til­pas­se sig det sam­fund og de nor­mer og vær­di­er, der er.

NÅR MAN BOR

hel­di­ge i Dan­mark at ha­ve en re­li­gions­fri­hed, som gør, at vi kan le­ve og prak­ti­se­re vo­res re­li­gion på hver sin må­de – men det er pro­ble­ma­tisk, når man mod­ar­bej­der sam­fun­det ved at at rå­d­gi­ve folk om, at de ik­ke skal væ­re ak­ti­ve på ar­bejds­mar­ke­det el­ler må blan­de Der bur­de sig med de ’ van­tro’. Så går man galt

væ­re i by­en, og det er svært at for­e­ne med at bo i Dan­mark. Jeg vil ik­ke smi­de uan­meld­te be­søg dem ud af lan­det, men jeg kan ik­ke

li­ge­som fø­de­va­re­for­stå, at de ik­ke selv for­la­der lan­det fri­vil­ligt. Hvis man opild­ner til pa­ral­kon­trol, og vi skal lel­sam­fund og til at kal­de an­dre sam­fund skal

kræ­ve en åben­hed dan­ske­re er van­tro, som man ik­ke må ha­ve lov til at gø­re, hvad de vil, så kom­me for tæt på, så er der ik­ke lang af mo­ske­er­ne læn­ge det er in­den­for lovens ram­mer. vej til, at det kan slå klik for sva­ge, Jeg har mødt fl ere ima­mer, som gør et ra­di­ka­li­se­re­de sjæ­le, der vil ty til vold. ud­mær­ket ar­bej­de. Det er vig­tigt, at vi ik­ke be­der de dan­ske mus­li­mer om at un­der­læg­ge sig sær­li­ge reg­ler, som an­dre dan­ske­re ik­ke er un­der­lagt. Fri­heds­ret­tig­he­der­ne gæl­der og­så for mus­li­mer, og hvis der er no­gen, der me­ner, at de over­træ­der lov­giv­nin­gen, så har vi dom­sto­le til at kig­ge på det. Der er mas­ser af men­ne­sker i det her land, som har hold­nin­ger, der lig­ger langt væk fra, hvad jeg for­står som al­min­de­li­ge og de­mo­kra­ti­ske. Dem vil jeg me­get ger­ne mø­de i en po­li­tisk de­bat og for­tæl­le dem, hvor­for jeg er me­get ue­nig med dem, men vi kom­mer ik­ke no­gen veg­ne med at for­by­de hold­nin­ger i Dan­mark.

VI ER SÅ

di­rek­te imod de­mo­kra­ti­et, Dan­mark og dan­ske­re, hvil­ket vi ved kan væ­re til fa­re for de­mo­kra­ti­et, så skal der væ­re en over­våg­ning. Vi ved jo, at der har væ­ret for­bin­del­ser mel­lem ISkri­ge­re og Grim­høj- mo­ske­en. Der bur­de og­så væ­re uan­meld­te be­søg li­ge­som fø­de­va­re­kon­trol, og vi skal kræ­ve en åben­hed af mo­ske­er­ne – de skal bl. a. over­sæt­te de­res præ­di­ke­ner, så myn­dig­he­der­ne kan vi­de, om der er no­get, de skal væ­re sær­ligt op­mærk­som­me på.

HVIS IMA­MER PRÆ­DI­KER

AL­LE DE RE­LI­GI­ØSE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.