Nej, re­li­gi­øse sam­fund kan gø­re, hvad de vil

BT - - DEBAT -

MAT­TI­AS TES­FAYE

har for længst til­pas­set de­res tro til det at le­ve i Dan­mark, og det sker helt upro­ble­ma­tisk. Jeg bor i Al­bert­slund, og min na­bo slår ik­ke si­ne børn el­ler har fem ko­ner, og de er ik­ke så re­li­gi­øse, at det gør no­get. Der er et lil­le an­tal folk, som er me­get re­li­gi­øse, bl. a. ima­mer, og de har helt ty­de­ligt et pro­blem med at få for­tol­ket de­res re­li­gion ind i eu­ro­pæ­isk sam­men­hæng. Det skyl­des, at de tol­ker is­lam som en lov­re­li­gion, der på­by­der men­ne­sker at op­fø­re sig på be­stem­te må­der. Jeg vil helt op­rig­tigt øn­ske dem held og lyk­ke med at re­for­me­re is­lam og få det til at fun­ge­re i Vest­eu­ro­pa – men det er en te­o­lo­gisk dis­kus­sion, jeg som po­li­ti­ker ik­ke har en hold­ning til.

MAN­GE DAN­SKE MUS­LI­MER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.