V- løvens brøl fra Ni­ge­ria

BT - - DEBAT -

Det vil i gi­vet fald væ­re klod­set. Hvis han om­vendt har sagt det med vil­je, er det il­loy­alt

VEN­STRES NÆST­FOR­MAND KRI­STI­AN Jensen var i Ni­ge­ria og Ma­li på of­fi ci­el rej­se som uden­rigs­mi­ni­ster, da Lars Løk­ke Ras­mus­sen fi k eska­le­ret en mi­ni­ster- sag til en regeringskrise. Kri­sti­an Jensen kun­ne ha­ve be­trag­tet det som en for­del, at han ik­ke var fed­tet ind i det dra­ma og ka­os. Men net­op som re­ge­rin­gen har ar­bej­det sig ud af kri­sen og vi­de­re med dags­or­de­nen, bra­ger Jensen frem på for­si­den af Jyl­lands- Po­sten med en mel­ding om pa­rat­hed til kamp om for­mand­spo­sten. Hvor­for? MAN SKAL BE­GYN­DE med at min­de sig selv om, at Kri­sti­an Jen­sens ud­ta­lel­ser ik­ke blev af­gi­vet i fre­dags. Han ud­tal­te for­ment­lig or­de­ne midt un­der re­ge­rin­ge­skri­sen. Det er ty­de­ligt, at Jensen har sel­skab af Jyl­lands- Po­sten på sin afri­ka­rej­se, og at for­må­let er en repor­ta­ge. Til­fæl­dig­vis ud­fol­der der sig så et dra­ma sam­ti­dig i Dan­mark, hvor trus­len om et valg na­tur­lig­vis rej­ser spørgs­må­let om, at hvis Løk­ke ud­skri­ver valg, ta­ber og må gå som V- for­mand, hvad så? Men hvis næst­for­man­den hav­de lig­net Fogh så me­get, som han ger­ne vil, så hav­de han næg­tet at for­hol­de sig til et hy­po­te­tisk spørgs­mål. Den ud­vej

valg­te Jensen ik­ke. Hvor­for? EN MU­LIG­HED ER na­tur­lig­vis, at han sim­pelt­hen ’ faldt i’ og kom til at si­ge no­get, som han, i et ve­lover­ve­jet øje­blik, al­drig vil­le ha­ve sagt. Det vil i gi­vet fald væ­re klod­set. Hvis han om­vendt har sagt det med vil­je, er det il­loy­alt, for er der no­get, V- re­ge­rin­gen ik­ke har brug for nu, så er det, at no­gen rok­ker med bå­den. El­ler hvis vi skal væ­re lidt ven­li­ge­re, så er det egoi­stisk og ud­tryk for, at Jensen pri­o­ri­te­rer eg­ne po­si­tio­ne­rings­be­hov hø­je­re end ro på det sam­le­de V- pro­jekt. MIN VUR­DE­RING ER, at Kri­sti­an Jensen har lidt uro i ma­ven. Han kan mær­ke, at der fo­re­går et el­ler an­det foru­ro­li­gen­de. Det, han kan for­nem­me, er, at der er op­stå­et en uud­talt for­stå­el­se blandt man­ge stær­ke kræft er i Ven­stre og ik­ke mindst på mi­ni­ster­hol­det om, at Kri­sti­an Jensen VIL bli­ve ud­for­dret, den dag Løk­ke ik­ke læn­ge­re er for­mand for Ven­stre. De ta­ler ik­ke om det. De har ik­ke aft alt no­get. De for­bi­går em­net i to­tal tavs­hed. Men de ved, at når da­gen kom­mer, så bli­ver de ( al­le dem, der ik­ke er på Jen­sens hold) eni­ge om, hvor­dan op­ga­ver­ne og po­ster­ne skal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.