Styrk din psy­ke – og und­gå de­pres­sion, stress og angst

BT - - SUNDHED -

MAN­DAG 14. MARTS 2016

ABC ABC for men­tal sund­hed er en dansk til­pas­ning og ud­bre­del­se af den au­stral­ske men­tal sund­heds­frem­me- ind­sats Act- Be­long- Com­mit. ABC for men­tal sund­hed er en forsk­nings­ba­se­ret fæl­les for­stå­el­ses- og ar­bejds­ram­me for men­tal sund­heds­frem­me i prak­sis, der be­står af tre de­le: 1) En op­lys­nings­del om hvad man kan gø­re for at pas­se på sin egen og an­dres men­tale sund­hed. Gen­nem fol­ke­op­lys­ning op­for­dres folk til at væ­re ak­ti­ve og en­ga­ge­re sig i fæl­les­ska­ber og ak­ti­vi­te­ter. Der er tre over­ord­ne­de forsk­nings­ba­se­re­de bud­ska­ber: Gør no­get ak­tivt, gør no­get sam­men, gør no­get me­nings­fuldt. 2) Ini­ti­a­ti­ver, som frem­mer mu­lig­he­der­ne for at væ­re en del af et fæl­les­skab. ABC for men­tal sund­hed ind­går der­for i part­ner­ska­ber med or­ga­ni­sa­tio­ner, for­e­nin­ger og kom­mu­ner for at ud­vik­le, ud­bre­de og/ el­ler un­der­støt­te ind­sat­ser i tråd med ABC- prin­cip­per­ne. 3) En­de­lig går en del af ind­sat­sen ud på at opkva­li­fi­ce­re an­sat­te og fri­vil­li­ge i for­hold til men­tal sund­heds­frem­me. Det sker ved at træ­ne lo­ka­le ko­or­di­na­to­rer og am­bas­sa­dø­rer i ABC- kon­cep­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.