Så­dan hol­der

BT - - SUNDHED -

Sund­hed hand­ler om me­get me­re end lø­be­tu­re og gu­le­rød­der. Ud over den fy­si­ske sund­hed bør du og­så væ­re op­mærk­som på at ple­je din men­tale sund­hed, da den er af­gø­ren­de for, hvor­dan du ta­ck­ler de ud­for­drin­ger og den mod­gang, vi al­le ram­ler ind i før el­ler si­den. Det føl­gen­de er en del af gu­i­den ABC for men­tal sund­hed – en gu­i­de til, hvor­dan du hol­der dig men­talt sund. Du kan fin­de den ful­de gu­i­de på hjem­mesi­den www. ABC­men­tals­und­hed. dk.

Avej, du kan syn­ge i kor, væ­re med i en klub el­ler for­e­ning. ved at læ­se en bog, lø­se en sudoku, spil­le et spil, gå i bi­o­gra­fen, be­sø­ge et mu­se­um, re­pa­re­re cyk­len el­ler an­dre ak­ti­vi­te­ter, som kræ­ver, at du skal kon­cen­tre­re dig. ved at me­di­te­re, gå en stil­le tur i par­ken, i sko­ven el­ler langs van­det, del­ta­ge i gud­stje­ne­ster, la­ve tai chi el­ler dyr­ke yo­ga, el­ler ta­le med en ven om li­vets sto­re spørgs­mål

B

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.